Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“
 
     V rámci Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 63 projektov s celkovou požadovanou sumou 189 840,- €.
 
     Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“ navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 12 projektov s celkovou požiadavkou 36 991,-€. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“.
 
Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov

Ostatní žiadatelia neuspeli z dôvodu nedostatočného počtu získaných bodov, ďalšie žiadosti boli vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve - išlo predovšetkým o neoprávneného žiadateľa, nesprávny finančný rozpočet (kapitálové výdavky, požadovaná suma v centoch, nedodržané stanovené percento spoluúčasti..), podaných viac ako jeden projekt na žiadateľa.


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 37 500,- € na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára za podmienok uvedených vo Výzve. Do elektronického formulára, sprístupneného na webovom portáli http://vyzvy.iedu.sk/,sa dá prihlásiť prostredníctvom Riam Konta. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára (vrátane prípadnej registrácie do Riamu) je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).                            
 
Konečný termín na odoslanie elektronických žiadostí ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je
12. jún 2017.


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky