Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016


Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy
v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016
 
Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 a záverov Správy zo záverečného seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.
 
Súbor typu pdf Vyhodnotenie realizácie
 
Súbor typu pdf Príloha č. 1 - Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2016, ktorým boli v roku 2016 pridelené účelové finančné prostriedky na ich realizáciu
 
Súbor typu pdf Príloha č. 2 - Záverečná správa k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie OVP v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016
 
V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 25 projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy.

Z predložených projektov bolo vyradených osem projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov bolo, že žiadateľ nepreukázal spoluúčasť zriaďovateľa na financovaní projektu a v jednom prípade žiadateľ nepredložil čestné vyhlásenia, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Zo 17 hodnotených projektov dňa 10. mája 2016 Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 9 projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Súbor typu pdf Zoznam projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2016

Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016.
 
Cieľom výzvy je spropagovať zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov v študijných a učebných odboroch a oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave.
 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.
 
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je 31. marec 2016.


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku