Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2016

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2016 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016“ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2016.
Súčasťou vyhodnotenia je návrh na prípravu Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2017.
 
ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2016

V rámci Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 23 projektov budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.

Z predložených projektov boli vyradené štyri projekty. Dôvodmi na ich vyradenie boli úhrada kapitálových výdavkov z prostriedkov ministerstva, nepreukázanie financovania projektu vo výške finančných prostriedkov poskytovaných ministerstvom zo strany zriaďovateľa, stanovisko stavovskej organizácie, požiadavka vybavenia, ktoré nie je nad rámec základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.

Návrh Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy zo dňa 26. apríla 2016, v ktorom odporučila poradie 19 projektov a výšku účelových finančných prostriedkov určených na ich realizáciu, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepubliky schválil.

Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov na podporu budovania COVP pre rok 2016

Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania COVP pre rok 2016

 
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy.
 
Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy s modernými technologickými zariadeniami, ktoré sú nad rámec základných priestorov a základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s cieľom skvalitniť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách a strediskách praktického vyučovania.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
                                             
                                                 31. marec 2016
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku