Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016


Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave v roku 2016
 


Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 56 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.
 
Z predložených projektov bolo vyradených 12 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo nepredloženie čestného vyhlásenia žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a prekročenie limitu 20% z finančných prostriedkov požadovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zakúpenie hardvéru.
 
Z hodnotených projektov bolo dňa 3. mája 2016 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave  vybraných 25 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2016, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

    
Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2016

Súbor typu pdf Zoznam projektov, ktoré nespĺňajú podmienky Výzvy na podávanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016.
 
Cieľom výzvy je predovšetkým zvýšenie odborných kompetencií žiakov škôl pri využívaní grafických programových systémov, využitie grafických programových systémov vo vyučovacom procese v stredných odborných školách, príprava pedagogických zamestnancov v tejto oblasti, zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru, vytváranie učebných textov, pracovných a metodických listov a tvorba počítačom podporovaných konkrétnych riešení odborných problémov v nadväznosti na požiadavky praxe.
 
Žiadosť spolu s prílohami podľa výzvy predkladá oprávnený žiadateľ na predpísanom formulári (1 originál písomne + elektronická verzia na CD) na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni) podľa zverejnených požiadaviek je
 
                                                             30. marec 2016.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku