Navigácia
Skočiť na obsah

Vysoké školy získajú tento rok navyše viac ako 122 miliónov eur. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

Výdavky štátu na vysoké školy v roku 2024 vzrastú medziročne takmer o pätinu na 759 miliónov eur. Dodatočných vyše 122 miliónov eur pôjde na posilnenie bežného financovania aj na výkonnostné zmluvy. Rezort významne navýši aj dlhodobo stagnujúce dotácie na ubytovanie študentov na internátoch o 20 %, na prevádzku internátov o 31 % a aj príspevok na stravu o 33 %.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker

Zvýšenie kvality, výkonov a atraktivity slovenských vysokých škôl najmä v porovnaní s priemerom krajín EÚ, zmeny vo financovaní či zlepšenie duševného zdravia a s tým súvisiacej bezpečnosti na vysokých školách. To sú hlavné zámery rezortu školstva pre nasledujúce obdobie.

Východiskami pre tieto zámery je skutočnosť, že vysoké školy za ostatné roky prechádzajú systémovou transformáciou v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania pod vplyvom nového prístupu pri akreditácii, čím sa nastavujú nové vnútorné systémy kvality s cieľom budovať kultúru kvality vo vzdelávaní.

„V tomto roku sa nám podarilo ukončiť dlhotrvajúci proces financovania vysokých škôl, aby sme viac presmerovali sústredenie z kvantity na kvalitu, aby sme nefinancovali študentov len na počty, ale aby sme vyžadovali  hodnotu škôl - a to sú výkonnostné zmluvy. Treba pod tým rozumieť napríklad spoločenské uplatnenie absolventov, lepšiu využiteľnosť bakalárskych študijných programov. Vychádzame z veľmi dobrých skúseností z Rakúska, Dánska, Holandska, Nemecka či Veľkej Británie. Som rád, že sme sa dohodli aj s vysokými školami a výkonnostné zmluvy sme s nimi podpísali,“ priblížil minister Drucker.

Zároveň výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied VER 2022 dokazujú výrazný potenciál vysokých škôl na realizáciu kvalitného výskumu, a tiež na jeho rozvoj smerom k medzinárodne porovnateľnej kvalite. Výsledkom tohto hodnotenia sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu. Pričom výsledný profil kvality preukazuje úroveň svetovej kvality, významnej medzinárodnej kvality, medzinárodnej kvality, národnej kvality alebo „nulovej“ kvality. Výsledky VER 2022 sú dostupné TU.

Výdavky štátu na vysoké školy v roku 2024 vzrastú medziročne takmer o pätinu na 759 miliónov eur. Dodatočných vyše 122 miliónov eur pôjde na posilnenie bežného financovania, aj na nový prvok vo vzťahu štátu a verejných vysokých škôl – výkonnostné zmluvy. Všetkých 20 verejných vysokých škôl dostane zvýšenú dotáciu oproti roku 2023 vyššiu, ako je predpokladaná inflácia, v niektorých prípadoch ide o zvýšenie až o 30 %.

Vďaka  výkonnostným zmluvám dostanú vysoké školy tento rok navyše takmer 47 miliónov eur. Všetky verejné vysoké školy podpísali v rámci zmluvy o štátnej dotácii aj výkonnostnú zmluvu, v ktorej sa zaviazali plniť konkrétne merateľné ukazovatele. Za ich splnenie má škola následne nárok na konkrétnu sumu. Uzavretie výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami je súčasne splnením kľúčového míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Som presvedčený, že táto zmena vo financovaní sa môže stať základným nástrojom štátu, aby motivoval vysoké školy ku kvalitnejšiemu a atraktívnejšiemu vzdelávaniu, vede, výskumu, spolupráci v rámci regiónu, internacionalizácii či spájaniu kapacít. Zároveň tieto dodatočné financie vnímame ako dobrý pomer hodnoty za peniaze,“ informuje štátny tajomník Róbert Zsembera.

Základom zmeny financovania je napojenie na plnenie merateľných ukazovateľov. Každá vysoká škola sa vo výkonnostnej zmluve zaviazala splniť 14 ukazovateľov, z toho 7 povinných, ktoré plnia všetky školy a 7 ukazovateľov je voliteľných. Pričom škola mala na výber z 22 ukazovateľov podľa svojho zamerania, poslania a profilácie.

Medzi povinné merateľné ukazovatele patria:

 • efektivita štúdia,
 • otvorenosť štúdia,
 • otvorenosť štúdia voči zahraničiu,
 • nezamestnanosť absolventov,
 • uplatnenie absolventov prvého stupňa štúdia v praxi,
 • zahraničné výskumné granty a
 • profesijné študijné programy.

Z voliteľných merateľných ukazovateľov si vysoké školy vyberali predovšetkým:

 • spolupráca s praxou a externými aktérmi,
 • výsledky doktorandského štúdia a budovanie doktorandských škôl,
 • internacionalizácia vysokých škôl,
 • spolupráca a koncentrácia kapacít medzi slovenskými vysokými školami,
 • výskumné výstupy a excelentné výskumné výstupy,
 • zvýšenie záujmu o štúdium na vysokých školách,
 • inklúzia a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami,
 • spokojnosť zamestnávateľov s absolventami,
 • spokojnosť študentov.

Všetky ukazovatele sa budú každoročne monitorovať a vyhodnocovať. Na výkonnostné zmluvy sú následne pre rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 67 000 000 eur nad rámec plánovanej štátnej dotácie. Pre rok 2026 je alokovaných 85 100 000 eur.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky