Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len periodické hodnotenie), alebo aj Verification of Excellence in Research 2022 (skrátene VER 2022), bolo peer-review hodnotením publikačnej a inej tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií (verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií) za obdobie 2014-2019, ktorého výsledky môžete nájsť tu: https://ver.cvtisr.sk/vysledky/ .

Predmetom hodnotenia boli pracoviská slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií, resp. nimi vyprodukované tvorivé výstupy. Periodické hodnotenie bolo administratívne zastrešené Oddelením metodiky a hodnotenia tvorivých činností (MŠVVaŠ SR).

Na začiatku procesu hodnotenia každá verejná vysoká škola a verejná výskumná inštitúcia, prípadne ich súčasti, podávali žiadosti o hodnotenie v jednej alebo viacerých z 28 oblastí výskumu (spadajúcich pod 7 skupín oblastí výskumu). Každá žiadosť obsahovala maximálne 25 výstupov (vedeckých článkov, monografií, konferenčných príspevkov, umeleckých výstupov, atď.) v konkrétnej oblasti výskumu. Za každého vedca a vedkyňu bolo predložených maximálne 5 výstupov. Finálny výber výstupov pre každú žiadosť o periodické hodnotenie bol nastavený na základe snahy o dodržanie princípov reprezentatívnosti a rovnomernosti.

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky boli v priebehu roku 2022 vytvorené hodnotiteľské komisie, zložené primárne zo zahraničných expertov a expertiek z 19 krajín a 66 univerzít (napr. University of Cambridge, Princeton University, McGill University, University of Melbourne, Technical University of Munich, ETH Zürich, Paris-Saclay University, Sapienza University of Rome, atď.), aby hodnotili úroveň slovenskej vedy z pohľadu medzinárodnej vedeckej komunity. Pre každú z oblastí výskumu bola Radou pre periodické hodnotenie vedy, výskumu a vysokých škôl vybratá medzinárodná hodnotiteľská komisia (tzv. komisia pre oblasť výskumu), ktorá hodnotila žiadosti o hodnotenie v danej vednej oblasti. Zároveň boli Radou pre periodické hodnotenie vybratí aj členovia komisií pre každú zo skupín oblastí výskumu (tzv. komisie pre skupinu oblastí výskumu). Tieto komisie dozerali na činnosť komisií pre jednotlivé oblasti výskumu, na samotný proces hodnotenia, a na konzistentné uplatňovanie kvalitatívnych kritérií pri hodnotení žiadostí podaných do jednotlivých oblastí výskumu.

Každá z projektových hodnotiteľských komisií v období od septembra do decembra 2022 nielen sama posudzovala kvalitu výstupov, ale aj vyprodukovala metodológiu a špecifické kritéria hodnotenia kvality výskumu, v ktorých zohľadnila špecifiká vedecko-výskumného bádania v konkrétnych oblastiach výskumu.

Nižšie je možné nájsť odkazy na:

  • dokument "periodické hodnotenie v skratke" (v ktorom sú sumarizované základné informácie o periodickom hodnotení)
  • výsledky periodického hodnotenia za obdobie 2014-2019 (a súvisiace materiály),
  • materiály popisujúce zloženie a základné princípy fungovania hodnotiteľských komisií a rady pre periodické hodnotenie,
  • smernicu o periodickom hodnotení,
  • podrobnosti a materiály súvisiace s prezentáciou výsledkov a priebehu periodického hodnotenia,
  • materiály súvisiace so spätnou väzbou k periodickému hodnoteniu,
  • verziu stránky periodického hodnotenia v anglickom jazyku - obsahujúcu materiály pre hodnotiteľov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov k periodickému hodnoteniu píšte prosím na e-mail VER@minedu.sk . 

V súčasnosti pripravujeme ďalšie kolo Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, a boli by sme Vám vďační za poskytnutie Vašich podnetov na zlepšenie procesnej a technickej stránky periodického hodnotenia VER2022. Vaše pripomienky alebo návrhy k procesným a technickým záležitostiam VER2022 môžete s nami zdieľať aj vyplnením tohto formulára:

 https://forms.office.com/e/SxuurFRA3a 

Vopred ďakujeme za podnety.  

 

Skočiť na začiatok stránky