Vysoké školy v Slovenskej republike

Verejné vysoké školy

Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Zákon tiež ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty.

Súkromné vysoké školy

Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.

Zahraničné vysoké školy

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. Zahraničné vysoké školy môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie len v študijných programoch, na ktoré im bolo udelené oprávnenie. Odkaz na študijné programy v rozsahu udeleného oprávnenia je uvedený pri každej zahraničnej vysokej škole. O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí. Informácie o uznávaní dokladov.

 • University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (sídlo v Českej republike)

  študijné programy
 • Vysoká škola logistiky o.p.s. (sídlo v Českej republike)

  študijné programy
 • Vysoká škola NEWTON, a.s. (sídlo v Českej republike)

  študijné programy
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (sídlo v Poľskej republike)

  študijné programy
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (sídlo v Maďarskej republike)

  študijné programy
 • Institut Supérieur Spécialisé de la Mode (Mod'Spé Paris) (sídlo vo Francúzskej republike)

  študijné programy

Konzorciá vysokých škôl

Konzorcium slovenských vysokých škôl

Skočiť na začiatok stránky