Vysoké školy v Slovenskej republike

Verejné vysoké školy

Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Zákon tiež ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty.

Univerzita Komenského v Bratislave  
 prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  01. 02. 2019  1. funkčné obdobie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

 
 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  22. 08. 2019 2. funkčné obdobie
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
 
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  01. 02. 2019  2. funkčné obdobie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  22. 11. 2018  2. funkčné obdobie
Trnavská univerzita v Trnave  
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  22. 08. 2019 1. funkčné obdobie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  03. 07. 2018  1. funkčné obdobie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  
 doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.  03. 07. 2018  1. funkčné obdobie
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
 
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  07. 09. 2021  1. funkčné obdobie
Žilinská univerzita v Žiline  
 prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  03. 07. 2018  1. funkčné obdobie
Technická univerzita v Košiciach  
 Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.  16. 08. 2019  2. funkčné obdobie
Technická univerzita vo Zvolene  
 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  18. 02. 2020  3. funkčné obdobie
Ekonomická univerzita v Bratislave  
 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  01. 02. 2019  2. funkčné obdobie

Vysoká škola múzických umení
v Bratislave

 
 doc. Mária Heinzová, ArtD.  30. 06. 2019 2. funkčné obdobie

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave

 
 doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.  01. 02. 2019  1. funkčné obdobie
Prešovská univerzita v Prešove  
Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.  01. 08. 2019  2. funkčné obdobie
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  13. 05. 2021 3. funkčné  obdobie
Akadémia umení v Banskej Bystrici  
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.  20. 02. 2020  1. funkčné obdobie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.  22. 05. 2018 1. funkčné obdobie

Katolícka univerzita v Ružomberku

 
 doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.  27. 08. 2018  1. funkčné obdobie
Univerzita J. Selyeho v Komárne  
 Dr.habil. PaedDr. György Juhász, PhD.  01. 02. 2021  2. funkčné obdobie

Štátne vysoké školy

Akadémia policajného zboru v Bratislave  
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
so sídlom v Liptovskom Mikuláši
 
 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.  
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

 

Súkromné vysoké školy

Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.

Vysoká škola manažmentu
študijné programy
 
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.  26. 05. 2018 2. funkčné obdobie
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
v Bratislave

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

študijné programy
 
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA  07. 09. 2021  1. funkčné obdobie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave , n. o.

právna forma: nezisková organizácia

študijné programy
 
Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 3. 12. 2020  1. funkčné obdobie
Paneurópska vysoká škola

právna forma: nezisková organizácia

študijné programy
 
Dr.hc. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.  21. 04. 2021  2. funkčné obdobie
Vysoká škola Danubius

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

študijné programy
 
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  01. 10. 2018 poverený výkonom funkcie rektora
Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

študijné programy

 
Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.   01. 02. 2019 2. funkčné obdobie
Vysoká škola DTI

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

študijné programy

 
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 22. 05. 2018 1. funkčné obdobie
Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

študijné programy

 
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. 20. 2. 2017 poverený výkonom funkcie rektora
Bratislavská medzinárodná škola
liberálnych štúdií

právna forma: nezisková organizácia

 študijné programy
 
doc. Samuel Abrahám, PhD. 27. 08. 2018 3. funkčné obdobie (nesúvislé)

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.,
odborná vysoká škola

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

študijné programy

 
 prof.  PhDr. Egon Krák, ArtD.  08. 05. 2020  3. funkčné obdobie
   
   

 

Zahraničné vysoké školy


Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. Zahraničné vysoké školy môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie len v študijných programoch, na ktoré im bolo udelené oprávnenie. Odkaz na študijné programy v rozsahu udeleného oprávnenia je uvedený pri každej zahraničnej vysokej škole. O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí. Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní sú na http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike) študijné programy

Institut Supérieur Spécialisé de la Mode (Mod'Spé Paris) (sídlo vo Francúzskej republike) študijné programy

Szent István Egyetem (sídlo v Maďarskej republike) študijné programy

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (sídlo v Poľskej republike) študijné programy

Vysoká škola NEWTON, a.s. (sídlo v Českej republike) študijné programy

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike) študijné programy

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (sídlo v Českej republike) študijné programy

Vysoká škola logistiky o.p.s. (sídlo v Českej republike) študijné programy

 

 

 

 

Konzorciá vysokých škôl

 

Konzorcium slovenských vysokých škôl
 

Skočiť na začiatok stránky