Navigácia

Vysoké školy už môžu pripomienkovať návrh rozpisu dotácií na tento rok

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké školy podľa tejto metodiky. Podľa zákona majú teraz orgány reprezentácie vysokých škôl 3 týždne čas na zasielanie pripomienok k materiálu. Po ich vyjadrení ministerstvo školstva pripraví v priebehu marca konečný rozpis dotácií a dotačné zmluvy.
     V štátnom rozpočte bola v programe Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl schválená suma 430 858 807 eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2013 pri započítaní 5 % zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov v tomto roku pokles o  21,9 mil. eur.
     V rámci kolektívneho vyjednávania na rok 2014 prišlo k dohode o valorizácii platov aj na verejných vysokých školách v celkovom objeme 10 mil. eur. Ich poskytnutím do rozpočtu vysokých škôl sa síce znížilo krátenie rozpočtu na 11,9 mil. eur, ale nebolo možné reálne očakávať, že sa platy naozaj zvýšia. V tejto situácii hľadalo ministerstvo v spolupráci s ministerstvom financií, Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy, ako i so Slovenskou rektorskou konferenciou možnosti ďalšieho zníženia krátenia rozpočtu na rok 2014 oproti roku 2013 a jeho reštrukturalizácie tak, aby sa v praxi umožnila realizácia valorizácie platov.
     Výsledkom tejto snahy je zníženie krátenia rozpočtu pre vysoké školstvo na rok 2014 oproti roku 2013 až na úroveň 0,9 mil. eur presunom 11 mil. eur z iných častí rozpočtovej kapitoly školstva.
     Zároveň je vnútorný rozpis dotácií nastavený tak, aby vysoké školy v prípade zachovania prevádzkových nákladov na úrovni roku 2013 mali na valorizáciu k dispozícii 5 mil. eur z celkových 10 mil. eur.  Chýbajúce finančné prostriedky v sume 5 mil. eur sa zo štátneho rozpočtu zabezpečiť nepodarilo a vysoké školy si ich buď uhradia z vlastných zdrojov alebo o tento objem znížia valorizáciu.  
     Ministerstvo pri príprave metodiky preferovalo stabilizáciu v rozpise dotácií medzi jednotlivé vysoké školy, a preto v porovnaní s minulým obdobím prichádza iba k niekoľkým zmenám. Predovšetkým sa pri rozpise dotácií na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov zohľadňuje aj ich miera absolventskej nezamestnanosti študentov, kým v roku 2013 to bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni vysokej školy ako celku. Okrem toho v rámci dotácie na vedu a výskum sa osobitne zohľadňujú finančné prostriedky, ktoré vysoké školy získavajú výskumnou činnosťou v rámci podnikateľskej činnosti. Cieľom  ministerstva školstva je zvýšiť motiváciu vysokých škôl na transfer poznatkov do spoločnosti, primárne do výrobnej sféry či riešenia problémov praxe a pod.
     Ďalšou zmenou je zavedenie motivačných štipendií pre vybrané študijné odbory so zameraním na všeobecnú podporu technických a prírodovedných smerov, informačno-komunikačných technológií a vybraných pedagogických smerov, presnejšie prírodovedné predmety  a učiteľstvo matematiky. Konkrétne podmienky si nastavia vysoké školy, ministerstvo vymedzí len základný rámec.
     Návrh metodiky a rozpisu je zverejnený na webe: http://www.minedu.sk/navrh-metodiky-rozpisu-a-rozpisu-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-na-rok-2014-pre-verejne-vysoke-skoly/. Rozpis sa týka len časti príjmov vysokých škôl zo štátneho rozpočtu, nezohľadňuje štrukturálne fondy, či príjmy z APVV, ktoré vysoké školy získavajú mimo základnej dotácie.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky