Vysoké školy sa môžu uchádzať o 22 miliónov eur v dvoch operačných programoch

19.03.2013
     Od 18. marca 2013 sa vysoké školy z mimobratislavských krajov môžu uchádzať o nenávratné finančné príspevky (NFP) v celkovej výške 22 miliónov eur. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dve výzvy v rámci operačných programov VzdelávanieVýskum a vývoj.
     Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ majú zvýšiť nielen kvalitu vzdelávania, ale aj modernizovať materiálne či stavebné vybavenie vysokých škôl. V operačnom programe Výskum a vývoj sa napríklad rekonštrukcia budov týka aj Slovenskej akadémie vied (SAV). Výzvy sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Podpora kvality vysokých škôl vo výške 7 miliónov eur
     O túto sumu sa môžu uchádzať všetky štátne, verejné a súkromné vysoké školy. Výzva z operačného programu Vzdelávanie je zameraná na podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni.
     Vysoké školy môžu svoje projekty zamerať napríklad na vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja, podporu ich kariérneho rastu, alebo na zvýšenie medzinárodnej mobility pedagógov a študentov. Žiadatelia sa môžu uchádzať minimálne o 500 tisíc eur a maximálne o 2,5 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 20. mája 2013.
 
Infraštruktúra vysokých škôl za 15 milión eur
     Budovanie hmotnej infraštruktúry má rovnako zvýšiť kvalitu vysokých škôl. Výzva z operačného programu Výskum a vývoj je zameraná na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a SAV, ktorí sú zároveň aj oprávnenými žiadateľmi NFP tejto výzvy.
     Svoje projekty môžu ďalej zamerať na výstavbu nových budov, modernizáciu ubytovacích kapacít a vnútorného vybavenia, taktiež na podporu nových technológií pri budovaní jazykových učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi a pod. Minimálna výška NFP je milión eur, maximálna 2,5 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 17. júna 2013.
     Kompletné informácie o výzvach nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie a operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.skopvav@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku