Výsledky slovenských žiakov v štúdii OECD PISA 2012 - FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

09.07.2014

     Testovanie finančnej gramotnosti PISA 2012 je prvé rozsiahle testovanie tohto typu gramotnosti u 15-ročných žiakov v rámci medzinárodnej štúdie PISA. Medzinárodné porovnanie vychádza z výsledkov skupiny 18 krajín sveta, ktoré sa v rámci štúdie PISA 2012 dobrovoľne rozhodli otestovať finančnú gramotnosť svojich 15-ročných žiakov. Túto skupinu tvorilo 13 krajín OECD: Austrália, Belgicko (flámska časť), Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Izrael, Taliansko, Nový Zéland, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Spojené štáty americké a 5 tzv. partnerských krajín: Kolumbia, Chorvátsko, Lotyšsko, Ruská federácia, Šanghaj-Čína. Celkovo bolo otestovaných približne 29 000 žiakov.
     Na testovaní dobrovoľne participovala aj Slovenská republika, ktorá finančnú gramotnosť 15-ročných žiakov otestovala na vybranej vzorke 1 059 žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2012. Testovanie PISA realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v dňoch 16. – 27. apríla 2012.
     Cieľom tejto časti štúdie PISA 2012 bolo zhodnotiť úroveň vedomostí a zručností 15-ročných žiakov v oblasti financií, ktoré sú pre nich nevyhnutné k tomu, aby mohli urobiť svoje finančné plány a rozhodnutia. Rovnako ako v ostatných sledovaných oblastiach (matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť) aj v tejto sa štúdia PISA zamerala na posúdenie schopností žiakov preukázať a aplikovať ich vedomosti a zručnosti v praxi. Nemenej dôležitým cieľom tohto testovania je aj samotné medzinárodné porovnanie získaných výsledkov, ktoré môže krajinám priniesť odpovede na mnohé otázky týkajúce sa pohľadu mladých ľudí na finančnú oblasť, ako aj jej postavenie v ich živote.
     V rámci testovania žiaci riešili 120 minút test v papierovej forme. Na konci testu odpovedali na niekoľko otázok z dotazníka o ich skúsenostiach vo finančnej oblasti. Okrem žiakov odpovedali na niekoľko otázok týkajúcich sa poskytovania finančného vzdelávania v škole aj riaditelia škôl v rámci samostatne administrovaných dotazníkov štúdie PISA 2012.

     Podľa obsahu PISA boli úlohy v testoch upriamených na finančnú gramotnosť zamerané na:
  • peniaze a finančné transakcie (napr. schopnosť používať platobnú kartu alebo internet banking), 
  • plánovanie a manažovanie financií (napr. schopnosť naplánovať rozpočet a výdavky pre určitý časový interval),
  • finančné prostredie (úroveň poznania spotrebiteľských práv, pochopenie vplyvu spoločenských zmien na financie - napr. inflácia),
  • riziko a výnos  (pochopenie finančných rizík napr. pri úveroch, poistení, investovaní).
     Z riaditeľských dotazníkov štúdie PISA sa dozvedáme, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je vo vyučovacom procese na slovenských školách pomerne dostupné (dostupnejšie ako v priemere krajín OECD). Z hľadiska výsledkov však slovenskí žiaci dosiahli vo finančnej gramotnosti výkon 470 bodov, čo predstavuje výkon signifikantne nižší ako priemerný výkon žiakov krajín OECD (500 bodov). Najvýraznejší rozdiel oproti krajinám OECD je na najnižších úrovniach znalostí, kým základnú úroveň znalostí z finančnej gramotnosti nedosahuje na Slovensku 22,8 % žiakov, v priemere  krajín  OECD je to 15,3 % žiakov (pre zaujímavosť Šanghaj-Čína má na tejto úrovni zastúpenie len 1,6 % žiakov). Znamená to, že 22,8 % našich žiakov nie je schopných v základných súvislostiach riešiť a aplikovať v praxi otázky a problémy týkajúce sa financií.
     Podobne ako pri výsledkoch našich žiakov z čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sa aj vo finančnej gramotnosti Slovensko radí medzi krajiny s nadpriemerným vplyvom sociálno-ekonomického zázemia na výkon žiakov v porovnaní s priemerom OECD.
     Rovnako platí, že žiaci, ktorí podávajú lepší výkon v matematickej alebo čitateľskej gramotnosti, sú viac úspešní aj v riešení úloh z oblasti finančnej gramotnosti.
 
Ako definuje finančnú gramotnosť PISA?
Finančnú gramotnosť definuje PISA ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí  v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti,  a tým im umožniť účasť  na ekonomickom dianí.
 
     Viac informácií a analýz, ako aj ukážky úloh, ktoré žiaci v oblasti finančnej gramotnosti riešili, nájdete na webovej stránke NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku