Výsledky slovenských žiakov v medzinárodných porovnávacích štúdiách PIRLS a TIMSS 2011

11.12.2012

Prvé výsledky medzinárodného výskumu úrovne kľúčových kompetencií žiakov štvrtého ročníka základných škôl

     V školskom roku 2010/2011 sa na Slovensku uskutočnilo testovanie dvoch významných medzinárodných štúdií PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Pokrok v medzinárodnej úrovni čitateľskej gramotnosti TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodovedy. Obe štúdie sa uskutočňujú pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania, ktorá organizuje rozsiahle komparatívne štúdie v oblasti vzdelávania už od roku 1960.
     Slovenská republika sa ako jedna z 37 zúčastnených krajín rozhodla využiť možnosť testovať v oboch štúdiách vzorku tých istých žiakov, a tým získať globálny obraz o úrovni vedomostí slovenských žiakov v troch kľúčových predmetoch – čitateľskej gramotnosti, matematike a prírodovede - na konci prvého stupňa základnej školy.
      Administrácia testovania PIRLS a TIMSS 2011 sa na Slovensku uskutočnila v čase od 23. mája  do 3. júna 2011, štúdie koordinoval a realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Do testovania sa zapojilo 197 základných škôl, 316 učiteľov a 5 630 žiakov, z toho 2 766 dievčat a 2 864 chlapcov, pričom priemerný vek žiakov bol 10,4 roka.
 

ZAMERANIE ŠTÚDIE PIRLS

     Štúdia PIRLS sa uskutočňuje od roku 2001 v päťročných cykloch a poskytuje informácie o tom, na akej úrovni vedia žiaci z rôznych krajín čítať s porozumením po absolvovaní štyroch rokov školskej dochádzky. Čitateľská gramotnosť žiakov sa skúma s využitím krátkych literárnych alebo informačných textov, za ktorými nasledujú otázky. Odpovede na ne vyžadujú zapojenie rôznych úrovní porozumenia textu – vyhľadanie explicitne uvedenej informácie, vyvodzovanie priamych záverov, interpretácia a integrácia myšlienok a informácií, zhodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov.
     Do testovania PIRLS 2011 sa zapojilo celkovo 279 663 žiakov, 14 417 učiteľov a 10 236 škôl z 58 krajín celého sveta (z toho 9 bolo samostatných geografických alebo jazykových oblastí v rámci jednej krajiny).

ZAMERANIE ŠTÚDIE TIMSS

     Štúdia TIMSS sa realizuje od roku 1995. V štvorročných cykloch skúma úroveň vedomostí z matematiky a prírodovedy u žiakov štvrtého a/alebo ôsmeho ročníka základných škôl. Na Slovensku sa prvé tri testovania uskutočnili na vzorke žiakov ôsmeho ročníka, v roku 2007 a 2011 boli testovaní žiaci štvrtého ročníka. TIMSS vychádza z učebných osnov a hodnotí, v akom rozsahu sa obsah týchto osnov odzrkadlí vo vedomostiach žiakov v konkrétnych obsahových oblastiach (čísla, geometria, zobrazovanie údajov, fyzikálne vedy, živá a neživá príroda a i.).
     Testové úlohy sú hodnotené na základe získaných poznatkov žiakov, cez ich schopnosť vedomosti aplikovať až po argumentáciu či zdôvodnenie výsledku.
     Do testovania TIMSS 2011 pre 4. ročník sa zapojilo celkovo 291 288 žiakov, 13 527 učiteľov a 9 783 škôl zo 60 krajín celého sveta (z toho 7 bolo samostatných geografických alebo jazykových oblastí v rámci jednej krajiny).

VÝZNAMNÉ ZISTENIA

Medzinárodné porovnanie výsledkov Slovenska
     Slovenskí žiaci 4. ročníka základných škôl dosiahli v čítaní a prírodovede významne lepší výsledok než je priemer škály PIRLS/TIMSS. V matematike dosiahli slovenskí žiaci výsledok štatisticky porovnateľný s priemerom škály TIMSS (viac v Prílohe 1).
     V čítaní sme dosiahli výsledky porovnateľné s výsledkami žiakov Švédska, Talianska, Nemecka, Izraela, Portugalska, Maďarska a Bulharska. V matematike sú naši žiaci výkonom porovnateľní so žiakmi z krajín ako je Srbsko, Austrália, Maďarsko, Slovinsko, Česká republika, Rakúsko, Taliansko, Švédsko a Kazachstan. V prírodovede sme na rovnakej úrovni vedomostí ako žiaci z Českej republiky, Hongkongu, Maďarska, Švédska, Rakúska, Holandska, Anglicka, Dánska, Nemecka, Talianska a Portugalska.

Vysvetlenie pojmu: „Priemer škály PIRLS/TIMSS“
     Dosiahnuté výsledky krajín v TIMSS a PIRLS sú uvedené na škále 0 až 1000 bodov, s priemerom škály stanoveným na 500 bodov a so štandardnou odchýlkou 100 bodov. Tento rozsah je založený na výsledkoch prvého cyklu štúdií a výsledky všetkých ďalších cyklov sú prepočítavané na rovnakú škálu.
     Priemerná hodnota škály je presne daná. Do škály sú zahrnuté položky z predchádzajúcich cyklov štúdií a zároveň aj nové položky. To umožňuje krajinám porovnať ich výkon v priebehu času, rozdiel v ich výkone oproti priemeru škály pre TIMSS či PIRLS a zároveň porovnanie s ktoroukoľvek krajinou zapojenou do štúdie.

VÝSLEDKY Slovenska v čítaní, matematike a prírodovede v porovnaní s krajinami EÚ a OECD

     V čítaní dosiahli 10-roční žiaci Slovenskej republiky (535 bodov) porovnateľné výsledky s priemerom zúčastnených krajín EÚ (534 bodov), ako aj krajín OECD (538 bodov). Štúdie PIRLS 2011 sa zúčastnilo 22 krajín EÚ a 24 krajín OECD (Severné Írsko a Anglicko vystupujú ako samostatné testované oblasti Veľkej Británie).
     V matematike dosiahli žiaci Slovenskej republiky (507 bodov) výsledok štatisticky významne horší ako je priemer zúčastnených krajín EÚ (519 bodov), ako aj krajín OECD (521 bodov).
     V  prírodovede dosiahli žiaci Slovenskej republiky (532 bodov) štatisticky významne lepšie výsledky ako je priemer zúčastnených krajín EÚ (521 bodov), ako aj krajín OECD (523 bodov). Štúdie TIMSS 2011 sa zúčastnilo 21 krajín EÚ a 25 krajín OECD (viac v Prílohe 2).

ĎALŠIE ZISTENIA - TRENDY vo výkone slovenských žiakov v predchádzajúcich cykloch štúdií TIMSS a PIRLS

     Trend úrovne čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov je pozitívny – rastúci od prvého cyklu v roku 2001. V priebehu desiatich rokov (2001 – 2011) sme sa na škále PIRLS posunuli o 17 bodov, čo je štatisticky významný nárast. Najvýraznejší nárast (13 bodov) nastal medzi testovaním v roku 2001 a 2006. V roku 2011 dosiahli síce žiaci o 4 body viac ako v roku 2006, ale zo štatistického hľadiska tento nárast nie je významný. To znamená, že výsledok našich žiakov v čítaní v roku 2011 je porovnateľný s výsledkom predchádzajúceho cyklu z roku 2006.
     Kladným trendom výkonu slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti je znižovanie percenta žiakov v najnižšej úrovni. Za rizikovú skupinu sú považovaní žiaci, ktorí v danom cykle štúdie nedosiahli priemernú úroveň v čítaní. Na Slovensku predstavuje rizikovú skupinu v čítaní (žiaci s nízkou úrovňou výkonu a žiaci nedosahujúci ani nízku úroveň výkonu) približne 18 % žiakov 4. ročníka základnej školy. Pozitívne je, že počet žiakov na tejto úrovni postupne klesá. V priemere krajín EÚ tvorí túto skupinu 20 % a v priemere krajín OECD 18 % žiakov 4. ročníka základných škôl. V roku 2001 bolo v rizikovej skupine 24 % slovenských žiakov a v roku 2006 to bolo 20 % žiakov. Pozitívnou skutočnosťou je, že trend počtu žiakov v dvoch vyšších úrovniach – priemernej a vysokej – naopak rastúcu tendenciu.
     Najvyššiu úroveň v čítaní v dvoch posledných cykloch štúdie dosiahlo u nás 8 % žiakov, čo bol významný nárast oproti roku 2001 (5 %). Nedosahujeme však ešte hranicu 9 % priemeru krajín EÚ alebo 10 % priemeru krajín OECD v tejto úrovni.
     V matematike a prírodovede dosiahli naši žiaci v oboch predmetoch vyššie skóre oproti testovaniu v roku 2007 (v matematike nárast o 11 bodov a v prírodovede nárast o 6 bodov), ale zo štatistického hľadiska tento nárast nie je významný ani v jednej z týchto testovaných oblastí. Preto zo štatistického hľadiska je výsledok našich žiakov v matematike a prírodovede v roku 2011 porovnateľný s výsledkom z roku 2007.
     Aj keď môžeme v štúdii TIMSS 2011 konštatovať pozitívny trend znižovania počtu žiakov v rizikovej skupine v matematike aj prírodovede, tento počet je stále vysoký. Riziková skupina žiakov (žiaci s nízkou úrovňou výkonu a žiaci nedosahujúci ani nízku úroveň výkonu) v roku 2011 predstavuje v matematike približne 31 % žiakov (na porovnanie v priemere krajín EÚ v matematike predstavuje rizikovú skupinu 26 % a v priemere krajín OECD 27 % žiakov 4. ročníka). Rizikovú skupinu žiakovprírodovede tvorí u nás 21 % žiakov 4. ročníka základnej školy (je to menej oproti priemeru krajín EÚ 26 % a krajín OECD 25 % žiakov 4. ročníka).
     Najväčší podiel našich žiakov na najvyššej úrovni je v prírodovede, kde sa počet žiakov zvýšil z 10 % v roku 2007 na 11 % žiakov v roku 2011. Na najvyššej úrovni v prírodovede máme vyšší podiel žiakov ako je priemer krajín EÚ 8 % alebo priemer krajín OECD 9 %.
     Zo všetkých testovaných predmetov máme v matematike najmenej žiakov, ktorí dosahujú najvyššiu úroveň výkonu, je to 5 % v roku 2007 aj v roku 2011. Tu zaostávame aj za priemerom krajín EÚ 7 % a priemerom krajín OECD 9 %. Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat môžeme konštatovať, že, tak ako vo väčšine zúčastnených krajín, aj u nás dievčatá dosiahli významne lepší výsledok v čítaní v každom cykle štúdie PIRLS v porovnaní s chlapcami. Chlapci zasa dosiahli v porovnaní s dievčatami významne lepší výsledok v matematike aj prírodovede v oboch cykloch štúdie TIMSS. Pri čítaní a prírodovede môžeme konštatovať pozitívny trend zmenšovania rozdielu vo výkone dievčat a chlapcov.
 
     Ďalšie informácie o výsledkoch slovenských žiakov v štúdiách TIMSS a PIRLS 2011, prehľad výsledkov krajín, ukážky úloh, ktoré žiaci riešili, a iné porovnania sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

Príloha 1 - priemerná úspešnosť krajín
Príloha 2 - priemerná úspešnosť krajín (porovnanie EÚ a OECD)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku