Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zorganizoval stretnutie metodikov výchovných poradcov

08.06.2017
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zorganizoval 1.6.2017 v zastúpení PhDr. Jany Tholtovej a PhDr. Dariny Lepeňovej celoslovenské pracovné stretnutie „metodikov výchovných poradcov“ t.j. odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poverených činnosťou metodického vedenia výchovných poradcov v základných a stredných školách.
     Zámerne sa rozhodli stretnúť práve na Deň detí, aby zdôraznili, že DIEŤA je stredobodom záujmu systému výchovného poradenstva, vrátane výchovných poradcov v základných a stredných školách. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnila aj riaditeľka odboru pre inkluzívne vzdelávanie MŠVVaŠ SR PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., zástupcovia ministerstva školstva, zástupca Asociácie výchovných poradcov Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, zástupcovia zamestnávateľov a vyšších územných celkov.
     Celoslovenské stretnutie „metodikov výchovných poradcov“ sa uskutočnilo prvýkrát a prinieslo množstvo podnetov, skúseností z praxe, ale aj otázok k budúcnosti samotných metodikov a výchovných poradcov v školách.
     Výchovní poradcovia – pedagogickí zamestnanci majú nezastupiteľné miesto v školskom prostredí, nakoľko predstavujú v jednej osobe jednotu, či komplexnosť výchovno-vzdelávacej a poradenskej činnosti v škole. Pokiaľ pristúpi  riaditeľ školy k jeho výberu zodpovedne, získala odborníka  rešpektovaného žiakmi, rodičmi aj pedagógmi. Znalosťou prostredia, podmienok školy, pedagogických postupov a foriem práce jednotlivých pedagógov spolu so skúsenosťami a osobnostnými predpokladmi pre poradenskú činnosť je výchovný poradca predurčený na koordináciu celého inkluzívneho tímu v škole.
     Veľmi pozitívne a inšpirujúce skúsenosti z praxe priniesli PhDr. Milan Antaš z CPPPaP Poprad  a  PhDr. Alena Hrašková, MPH  z  CPPPaP  Čadca, čím sa potvrdila opodstatnenosť spolupráce výchovných poradcov s CPPPaP aj v oblasti poradenstva v kariérovom vývine žiakov. Na stretnutí  predstavili aj  návrh vzniku školského poradcu – ako zjednotenie výchovného a kariérového poradcu v škole s oveľa väčším časovým priestorom na svoju prácu a so systémovou podporou.
     Stretnutie tiež potvrdilo veľkú potrebu lepšie prepojiť školy, školské zariadenia, zamestnávateľov a samosprávy v hľadaní optimálnej študijno-profesijnej dráhy pre žiakov a študentov na stredné a vysoké školy vzhľadom na ich lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.  Systémové riešenia musia byť konsenzom všetkých zainteresovaných zložiek.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku