Výskumná agentúra vyhlási čoskoro druhú výzvu pre teamingové centrá

18.05.2018
     Výskumná agentúra vyhlási v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) druhú výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Výzva bude určená pre Bratislavský kraj. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená je 15 000 000 EUR.
     V rámci tejto výzvy bude môcť byť podporený taký žiadateľ, ktorého výskumná stratégia teamingového centra bola schválená Európskou komisiou vo výzve programu Horizont 2020. Cieľom výzvy v rámci OPVaI je podporiť zriadenie prestížneho výskumného centra.
     Výzva bude vyhlásená v rámci  špecifického cieľa OPVaI 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.
     Vyhlásená bude ako otvorená a budú v nej aplikované všetky nové postupy, pravidlá a opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri prideľovaní podpory pre výskumné projekty z prostriedkov OPVaI.
     Každý úspešný projekt teamingového centra prešiel náročným medzinárodným hodnotením a jeho realizáciou sa vytvorí prestížne centrum excelentnosti európskeho významu, v rámci ktorého dôjde k prepájaniu renomovaných európskych univerzít a výskumných organizácií s výskumnými inštitúciami v menej výskumne výkonných členských štátov EÚ.
     Výzva s kompletnými podmienkami oprávnenosti a poskytnutia NFP bude zverejnená na webových sídlach www.vyskumnaagentura.skwww.opvai.sk.
     Kontakt na Výskumnú agentúru je info@vyskumnaagentura.sk. Ďalšie informácie k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku