Vyhodnotenie experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2017/2018 (7. januára 2019)


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dňa 3. januára 2019 Vyhodnotenie experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2017/2018“.

Vyhodnotenie obsahuje:
·       Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2019/2020,
·       Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2019,
·       Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude neúspešne ukončené dňa 31. augusta 2019.

Pri predkladaní návrhov na experimentálne overovanie, samotnej realizácii experimentálneho overovania, predkladaní priebežného hodnotenia a záverečného vyhodnotenia experimentálneho overovania sa postupuje v súlade s § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku