Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“ vo výške 50 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou podpory sú aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority, aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné ako aj remeselnícke aktivity).

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s povinnou prílohou - Súhlas zriaďovateľa.

Na výzvu bolo vyčlenených 50 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) (ďalej len „žiadateľ“) zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Ak je žiadateľom zriaďovateľ základnej školy alebo strednej školy  s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny je dôležité uviesť počet žiakov učiacich sa jazyk národnostnej menšiny.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://multikulti.iedu.sk. Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 12. september 2023 do 23:59 hod.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať priložené podporné dokumenty a vopred vyplniť prílohu,  ktorú nájdete nižšie (Súbory na stiahnutie). V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese multikulturna.vychova@minedu.sk.
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení žiadatelia,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu.

Vopred si vypracujte prílohu k žiadostiSúhlas zriaďovateľa. Prílohu podpísanú a opečiatkovanú zriaďovateľom školy je potrebné uložiť si naskenovanú do .pdf formátu ešte pred vyplnením formulára a až následne odporúčame  pristúpiť k vypĺňaniu online žiadosti. Názov projektu v priloženom Súhlase zriaďovateľa musí byť rovnaký s názvom projektu v žiadosti (POZOR: Názov výzvy, nie je názvom projektu).

Oprávnené sú len aktivity alebo programy, ktoré sú v súlade s cieľmi výzvy a sú realizované v oprávnenom období, t. j. v časovom období, ktoré je uvedené vo výzve. Neoprávnené sú projekty, ktoré sú zamerané na materiálno-technické zabezpečenie, na budovanie školského areálu, na nákup výpočtovej techniky, na projekt realizovaný v lete (letný tábor) a pod.

Nakoľko podrobný popis výdavkov k jednotlivým kategóriám v elektronickom formulári je povinným údajom, t. j.  bez jeho vyplnenia formulár nemožno odoslať,  v prípade uvedenia nuly, uvádzajte v popise výdavku iba slovo „nežiadame“.  Rozpočty schválených projektov budú záväzné, t. j. presun medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej klasifikácie nie je povolený, preto sa odporúča uvádzať v žiadosti iba výdavky, ktoré sú v súlade s cieľom projektu a sú skutočne realizovateľné.

Odporúčania:

  • na prípravu žiadosti využite INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer;
  • žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak);
  • skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna;
  • potvrdenie o odoslaní spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu;
  • ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme prepisuje predošlú);
  • v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde, napíšte na e-mailovú adresu multikulturna.vychova@minedu.sk, táto adresa slúži v prípade potreby aj na komunikáciu k výzve.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky