Vydanie novej príručky pre prijímateľa NFP z OP Výskum a vývoj, verzia 3.0

  • Dátum: 01.06.2010

Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj vydal novú Príručku pre prijímateľa NFP z OP VaV (ďalej len „príručka"), verzia 3.0, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 6. 2010. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť verzia 2.0 príručky z 15. 4. 2009. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami tejto príručky z 15. 4. 2009. Príručku, verziu 3.0, je možné nájsť TU alebo v časti Metodické pokyny, usmernenia a príručky / Príručky pre prijímateľov prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku