VÚDPaP zaujal účastníkov na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

13.10.2017
Na 21. ročníku medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC prezentoval svoje aktivity v kariérovom poradenstve pre žiakov a študentov aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
    
V spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja poskytoval študentom stredných škôl online vstup do digitálnej platformy KomposyT s možnosťou testovania záujmov, preferencií, silných a slabých stránok osobnosti. Osobné výsledky testovania študenti mali možnosť konzultovať s odborníkmi VÚDPaP-u, ktorí im boli na mieste výstavy k dispozícii a informovali záujemcov o ich kompetenciách, o preferenciách pri výbere školy a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v súlade s predpokladmi testovaných študentov.
     VÚDPaP v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravil na veľtrhu workshop pre pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie pod názvom „Ako sa stať autorom svojho kariérového príbehu.“
     Počas všetkých troch dní veľtrhu  odborníci VÚDPaP-u zaznamenali veľký záujem študentov o online testovanie v KomposyT-e a osobnú konzultáciu s odborníkmi najmä v oblasti kariérového poradenstva. Z uvedených zistení VÚDPaP plánuje venovať zvýšenú pozornosť výchovnému a kariérovému poradenstvu v školách a školských zariadeniach SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku