VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

01.10.2015
     Digitálny nástroj KomposyT a metodika Poradenstvo hrou, ktoré sú súčasťou národného projektu Komplexný systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, získali prestížne ocenenie Euroguidance. Ceny získala aj psychologička PhDr. Marta Hargašová, CSc., pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
     Ocenené časti národného projektu sa zameriavajú na moderné poradenské nástroje, ktorých hlavnou úlohou je začlenenie mladých ľudí do pracovného života. Digitálny nástroj KomposyT je vytvorený na riadenie komplexného poradenského procesu. Metodika Poradenstvo hrou pomáha usmerňovať žiakov do 15 rokov v ich profesionálnom rozhodovaní. PhDr. Marta Hargašová, CSc. z VÚDPaPu získala ocenenie Euroguidance – za celoživotné dielo a prínos pre kariérové poradenstvo, ako aj cenu divákov za vytvorenie a prezentáciu metodík Poradenstvo hrou
     Slávnostné udeľovanie cien pokračovalo multirezortnou panelovou diskusiou a workshopmi, na ktorých prezentovali ocenené organizácie svoje inovácie na zefektívnenie kariérového poradenstva. Centrum Euroguidance, organizátor Národnej ceny kariérového poradenstva 2015, pôsobí pod Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku