Navigácia

Všeobecné infromácie

Agenda oddlenia zdravia a pohybových aktivít MŠVVaM SR

 

Oddelenie zdravia a pohybových aktivít plní v rámci odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít najmä tieto úloh

 

Vypracúva

  1.  
 • programy finančnej podpory na zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania v  základných školách
 • a aktualizuje metodické a vzdelávacie materiály v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, podpory pohybových aktivít a športu na školá

 

 

Zabezpečuje

 

 • implementáciu a riadenie projektu Aktívna škola,
 • analýzu, prípravu a vyhodnocovania projektov a koncepcií ministerstva zameraných na zdravie, zdravý životný štýl žiakov a podporu pohybových aktivít na školách,
 • v súčinnosti so sekciou predprimárneho a základného vzdelávania, sekciou stredných škôl a celoživotného vzdelávania, základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,
 • prípravu dotačných výziev zameraných na zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania v  základných školách, výber žiadateľov a evidenciu úspešných projektov
 • vyhlasovanie a koordináciu školských športových súťaží
 • v súčinnosti s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže odborné vzdelávanie a tvorbu metodických a vzdelávacích materiálov v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, podpory pohybových aktivít a športu na školách

 

 

Spolupracuje

 • s organizačnými útvarmi ministerstva
 • v oblasti podpory zdravia, zdravého životného štýlu a podpory pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách,
 • na vypracovaní prieskumov, analýz a koncepčných materiálov v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, podpory pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách.
 • na príprave návrhov strategických, koncepčných materiálov
  a dlhodobých plánov ministerstva týkajúcich zdravia, zdravého životného štýlu, podpory pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách.
 • na koordinácii spolupráce so školami, mimovládnymi neziskovými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a ďalšími partnermi pri podpore zdravia, zdravého životného štýlu, podpory pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách,
 • pri tvorbe metodík, smerníc a legislatívy v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, podpory pohybových aktivít detí a mládeže a športu na školách,
 • pri tvorbe návrhov a realizácii rozvojových projektov a dotačných mechanizmov v oblasti zdravia a pohybových aktivít
 • s rezortnými organizáciami ministerstva v oblasti svojej pôsobnosti  vrátane plnenia úloh ministerstva,
 • so sekciou športu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky,
 • s občianskymi združeniami, ktorých predmetom činnosti je podpora zdravia, zdravého životného štýlu a pohybových aktivít.

 

Skočiť na začiatok stránky