Vo výzve orientovanej na prepojenie podnikateľského a vedecko-výskumného sektora sa univerzity zapojili do desiatok projektov

28.07.2017
     Prostredníctvom uzavretej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC), v ktorej boli žiadateľmi výhradne subjekty podnikateľského sektora, získajú slovenské verejné univerzity, vrátane výskumných, a odborné pracoviská Slovenskej akadémie vied (SAV) takmer 67 mil. eur. V podnikateľskej výzve zameranej na podporu spolupráce súkromného a vedecko-výskumného sektora sa vo forme partnerstva zapojili do takmer 60 projektov. Tie sa špecializujú na materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicínu, pôdohospodárstvo a životné prostredie či udržateľnú energetiku.
     Medzi päť najúspešnejších subjektov z hľadiska alokovaných finančných prostriedkov sa vo výzve PVVC zaradili dve výskumné organizácie a tri univerzity. Spomedzi univerzít získala najviac finančných prostriedkov Žilinská univerzita v Žiline (14,8 mil. eur), Technická univerzita v Košiciach (TUKE – takmer 14 mil. eur) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU – 12,6 mil. eur).
     Tieto tri univerzity sa ako partneri budú podieľať na jednotlivých projektoch spolu až 38-krát. Z toho 18 účastí pripadlo na STU v Bratislave, 11 na TUKE a 9 na Žilinskú univerzitu. Celkovo sa pritom všetky verejné univerzity, vrátane výskumných, a odborné  ústavy SAV podieľajú v pozícii partnerov na takmer 90 % podporených projektov v rámci predmetnej výzvy. Jednotlivé vedecko-výskumné pracoviská sú zároveň spolugarantom kvality podporených projektov, keďže zodpovedajú za ich výskumnú časť. Pri uzatváraní partnerstiev a podpise partnerských zmlúv si na základe svojich skúseností s participáciou vo výskumných projektoch, vrátane medzinárodných, vedeli spoľahlivo vyhodnotiť, do akej miery je podnikateľský subjekt, s ktorým sa zaväzujú k spolupráci, schopný preniesť výsledky ich výskumu do praxe.
     Dôležitým zámerom Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), v podobe ako ho schválila Európska komisia, je totiž podpora výskumu, ktorého poznatky sú priamo uplatniteľné v praxi. Nevyhnutnosťou je podpora efektívnej spolupráce medzi podnikateľským a vedecko-výskumným sektorom, ktorej očakávaným výsledkom by mala byť aj ďalšia stimulácia, tentokrát súkromných investícií.
     Vo výzve PVVC boli oprávnenými žiadateľmi výhradne subjekty podnikateľského sektora, ktoré vytvárali partnerstvá s vedecko-výskumnými organizáciami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chcelo aj týmto spôsobom podporovať univerzity a verejné výskumné inštitúcie na Slovensku. Cieľom ministerstva školstva je, aby tieto odborné pracoviská v žiadnom prípade neboli o finančné prostriedky z fondov EÚ ukrátené.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku