Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2007

 Smernica č. 2/2007-R zo 7. februára 2007, ktorou sa určujú pravidlá a postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií - zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

 Smernica č. 6/2007-R z 29. mája 2007  o vzdelávacích poukazoch - zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

 Smernica č. 7/2007-R z 31. mája 2007, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií - zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

 Metodický pokyn č. 15/2007-R z 10. septembra 2007 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a ukončovanie prípravy žiakov v odborných učilištiach - zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov


Smernica č. 1/2007-R z 1. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa určujú podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy - zrušené s účinnosťou od 1. septembra 2008 v zmysle smernice č. 10/2008-R, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Smernica č. 12/2007-R zo 17. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriadateľov škôl za mimoriadne výsledky žiakov - zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009  zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Metodické usmernenie č. 16/2007-R z 15. novembra 2007 k realizácii nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou - Zrušené MU č. 12/2008-R s účinnosťou od 15. októbra 2008

Smernica č. 3/2007-RI z 15. februára 2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (zrušená smernicou č. 14/2007-RI)

Smernica č. 14/2007-RI z 10. septembra 2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Ministerstva školstva Slovenskej republiky (zrušená smernicou č. 6/2008-RI)

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky