Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2004

Surprised Smernica č. 13/2004-I z 25. mája 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva
Slovenskej republiky

Undecided Smernica MŠ SR č. 8/2004-E z 25. novembra 2004 k možnosti uznávania ústnej a písomnej skúšky (externá a interná časť) nemeckého jazykového Diplomu KMK 2. stupňa ako náhradu externej a internej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

Foot in mouth Smernica č. 7/2004-E z 9. septembra 2004 ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy

Foot in mouth Smernica č. 6/2004-E z 2. júna 2004 ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov

 Surprised Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 3/2004-E zo 6. apríla 2004, ktorou sa upravuje postup pri dohodovacom konaní na rok 2004

Undecided Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia a náplň činností krajského školského úradu

Undecided Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004-E z 1. apríla 2004

Surprised Metodické  usmernenie č. CD-2004-1505/3577-1:11 zo dňa 13. februára 2004 pre kontrolu riešenia úloh výskumu a vývoja financovaných zo štátneho rozpočtu

Undecided Metodický pokyn č. CD-2004-1091/2677-1:sekr zo dňa 2. februára 2004, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytovania kapitálových výdavkov pre obce, samosprávne kraje a krajské školské úrady na úseku školstva na rok 2004.

Skočiť na začiatok stránky