Vláda schválila materiály predložené ministrom školstva

17.03.2010

     Na 16. zasadnutí Spoločného výboru ministrov programu CEEPUS v Čiernej Hore bude podpísané predĺženie dohody o výmennom univerzitnom programe. CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je už od roku 1994 fungujúci výmenný program pre univerzity v strednej Európe. Podpis dohody za Slovensko schválili ministri na dnešnom rokovaní vlády SR.
    
Program podporuje vytváranie sietí vysokých škôl členských krajín programu, štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov, učiteľov, študentské exkurzie a intenzívne kurzy. Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl z rôznych členských krajín. Každá krajina prijíma záväzok o počte štipendijných mesiacov v príslušnom akademickom roku (tzv. výmenné kvóty), na ktoré vyčlení potrebný rozpočet.
     V súčasnosti sú aktívnymi členmi CEEPUS: Albánsko, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo.

     Na dnešnom zasadnutí vlády bol prerokovaný a prijatý aj program na  zvýšenie kvality vyučovania štátneho jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Aktívne ovládanie slovenského jazyka ako štátneho jazyka v SR vyplýva z požiadaviek doby na komunikatívnu kompetenciu žiakov. Ide o jednu z kľúčových kompetencií občanov Európskej únie v materinskom, štátnom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch.
    
V materiáli, ktorý sa opiera o zistenia Štátnej školskej inšpekcie a Štátneho pedagogického ústavu,  je zdôraznená potreba inovácie pri tvorbe teoretickej koncepcie a všeobecnej stratégie výučby, ako aj prístup k špecifikácii cieľov, k štrukturalizácii obsahu, k modelovaniu procesu v učebných osnovách a metodických príručkách pre učiteľa i v samotnom učebnom procese. Zároveň navrhuje konkrétne opatrenia na skvalitnenie výučby slovenského jazyka.

Bratislava 17. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku