Víťazstvo nad nacizmom v roku 1945 je aktuálne aj dnes

07.05.2019
      V týchto dňoch si opäť pripomíname koniec Druhej svetovej vojny a víťazstvo nad nacistickým Nemeckom. Milióny vojenských i civilných obetí tejto vojny predstavujú dodnes veľké memento a ich pamiatka by nemala byť nikdy zabudnutá. Platí to aj v súčasnosti, keď medzi mladými ľuďmi možno pozorovať príklon k extrémistickým hnutiam, ktoré často tieto obete spochybňujú.
       Hodiny dejepisu v základných a stredných školách predstavujú základný nástroj, ako oboznámiť žiakov s historickými udalosťami a súvislosťami Druhej svetovej vojny a oslobodenia vtedajšieho Československa, ako aj s priebehom Slovenského národného povstania. 
      V roku 2017 ministerstvo školstva schválilo zvýšenie hodinovej dotácie pre dejepis v 9. ročníku o jednu hodinu. Urobilo tak so zámerom vytvoriť väčší priestor pre učiteľov, aby sa mohli so žiakmi hlbšie venovať dejinám extrémistických hnutí, ktoré negatívne ovplyvnili osudy ľudstva v priebehu 20. storočia. Vyššia hodinová dotácia má taktiež učiteľom doplniť vyučovanie uvedenej tematiky o exkurzie, diskusie a využitie vhodných doplnkových materiálov. Od školského roku 2019/2020 sa zvýšenie hodinovej dotácie v 9. ročníku dotkne už aj žiakov vzdelávaných podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov z roku 2015.
      S cieľom zvýšiť povedomie žiakov o udalostiach Druhej svetovej vojny a hrozbe ideológií nacizmu a fašizmu sa predstavitelia Štátneho pedagogického ústavu a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) ešte v novembri 2016 dohodli na vzájomnej spolupráci. Jednou z foriem spolupráce je aj podpora súťaže pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníkov osemročných gymnázií s názvom Medzníky Druhej svetovej vojny. Vyhlasovateľom súťaže je SZPB a celoslovenské kolo, ktoré sa v tomto školskom roku koná po prvýkrát, organizuje Vzdelávacie centrum Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v stredu 5. júna 2019.
     Učitelia základných a stredných škôl si aktuálne môžu takisto vybrať niektorý zo šiestich vzdelávacích programov v rámci aktualizačného vzdelávania, ktoré sú v ponuke Metodicko-pedagogického centra a majú zameranie aj na oblasť boja proti extrémizmu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku