VII. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Dňa 18.6.2013 sa uskutočnilo VII. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV). MV pre OPV viedol Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov Európskej komisie p. Aurelia Cecilia, p. Joanny Grochowskej a p.Zuzany Rybanovej.

Predmetom VII. zasadnutia MV pre OPV bolo schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2012. Toto zasadnutie bolo tiež príležitosťou na otvorenú diskusiu o stave a pokroku operačného programu.

Ďalej bola schválená zápisnica zo VI. riadneho zasadnutia MV pre OPV, (viď. Dokumenty k VII. riadnemu zasadnutiu MV pre OPV), ktoré sa konalo 26.6. 2012 a dodatok č.2 k rokovaciemu poriadku MV OPV. Členovia monitorovacieho výboru zobrali na vedomie  - aktualizáciu Programového manuálu OPV z 08.10.2012, odpočty odporúčaní vykonaných hodnotení a Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP – Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Agentúry MŠVVaŠ SR.

Členom MV pre OPV bola poskytnutá informácia ohľadne pokroku v implementácii OP Vzdelávanie (za riadiaci orgán aj oba sprostredkovateľské orgány: MZ SR a Agentúry MŠVVaŠ SR), implementácie dvoch národných projektov: 1. projekt implementovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“ a 2. projekt implementovaný Metodicko-pedagogickým centrom „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“.
Zároveň boli členovia oboznámení s aktuálnym stavom prípravy nového programového obdobia 2014-2020 z pohľadu zástupcov Európskej komisie ako aj z pohľadu zástupcov MŠVVaŠ SR (za oblasť vzdelávania).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky