VI. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Dňa 26.6.2012 sa uskutočnilo VI. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV). MV pre OPV viedol Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov Európskej komisie p. Aurelia Cecilia, p.Egidio Canciani, p. Joanny Grochowskej, a p.Zuzany Rybanovej.

Predmetom 6. zasadnutia MV pre OPV bolo schvaľovanie dvoch dôležitých dokumentov, a to Výročnej správy o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2011 a najmä revízie operačného programu Vzdelávanie, z ktorého sa realokuje suma vo výške 70 miliónov EUR v prospech operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v zmysle uznesenia vlády SR č.191/2012 zo 16. mája 2012. Toto zasadnutie bolo tiež príležitosťou na otvorenú diskusiu o stave a pokroku operačného programu.

Ďalej bola schválená zápisnica z V. riadneho zasadnutia MV pre OPV, ktoré sa konalo 6.6 2011, a odzneli informácie k vykonanému internému a aj externému hodnoteniu OPV. Členovia MV pre OPV vzali záverečné hodnotiace správy k vyššie uvedeným hodnoteniam na vedomie a tiež vzali na vedomie správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku oboch Sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom: Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstva zdravotníctva SR v rámci opatrenia 2.2 OP Vzdelávanie.

Členom MV pre OPV bola poskytnutá informácia ohľadne pokroku v implementácii OP Vzdelávanie, zabezpečení informovania a publicity, implementácie národného projektu implementovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky