Verejné vypočutia kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl

V súvislosti s novelou 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) a v nadväznosti na úpravu kreovania správnych rád verejných vysokých škôl (VVŠ) a s tým súvisiace verejné vypočutia kandidátov na členov VVŠ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje dokument s dôležitými informáciami vo vzťahu k verejným vypočutiam (najmä mená navrhovaných kandidátov, deň, čas a miesto konania verejného vypočutia, link na online priamy prenos a online záznam z verejného vypočutia), ktoré sú uvedené v priloženom dokumente. Dokument bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný, a to či už vo vzťahu k verejným vysokým školám (v nadväznosti na registráciu štatútu a určenia počtu členov správnych rád), ako aj k iným dôležitým informáciám (v nadväznosti na informáciu od vysokých škôl).

Verejné vysoké školy v zmysle zákona organizujú verejné vypočutia kandidátov (§ 40 ods. 5 zákona), pričom v zmysle § 108 ods. 14 zákona musia byť dodržané nasledovné zákonné podmienky: „Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali najmä členovia akademickej obce vysokej školy a zástupcovia verejnosti. Verejné vypočutie sa vysiela naživo na webovom sídle vysokej školy a celý záznam z verejného vypočutia sa najneskôr nasledujúci pracovný deň zverejní na webovom sídle vysokej školy. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta.“

Zákon nestavuje ďalšie náležitosti, očakáva sa však, že vysoké školy nastavia organizáciu tak aby bol dostatočný priestor na predstavenie kandidátov a dostatočný priestor na možnosť klásť otázky najmä zo strany členov akademickej obce a zástupcov verejnosti. Ministerstvo taktiež zverejnilo dokument „často kladené otázky k novele zákona o vysokých školách“ (dostupné na https://www.minedu.sk/casto-kladene-otazky-k-novele-zakona-o-vysokych-skolach/ ) ktorej súčasťou sú aj otázky a odpovede vo vzťahu k novelizovanej úprave kreovania správnych rád verejných vysokých škôl, resp. k samotnému verejnému vypočutiu kandidátov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky