Verejná diskusia k návrhu koncepcie o rozvoji športu

08.11.2012

     Ešte viac ako dva týždne má verejnosť možnosť zapojiť sa do diskusie ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020. Materiál pripravil rezort školstva v spolupráci s mimovládnymi športovými organizáciami a odborníkmi v oblasti športu. Pripomienky je možné posielať do 25. novembra 2012.
    
Cieľom koncepcie je špecifikovať aktuálne problémy slovenského športu a za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných, a to športovcov, rodičov, učiteľov, trénerov, riaditeľov a zriaďovateľov škôl, športových funkcionárov i médií, a za podpory vlády SR hľadať východiská a nájsť riešenia na jeho rozvoj v rokoch 2013 - 2020. 
     Koncepcia chce riešiť problémy slovenského športu už od vyučovania telesnej výchovy v školách. Preto navrhuje v roku 2013 vykonať revíziu štátnych vzdelávacích programov a pripraviť východiská pre postupné zavedenie 3 hodín telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl.
     Zefektívniť sa má taktiež systém školských športových súťaží, a to koordináciou súťaží a podujatí vyhlasovaných ministerstvom, samosprávou a športovými organizáciami. Nad rámec súťaží žiakov škôl sa navrhuje podporiť športové súťaže pre deti z detských domov. Veľký dôraz sa má klásť aj na podporu rekreačného športu v záujme aktívneho trávenia voľného času ľudí v každom veku, najmä však detí a mládeže.
     V oblasti podpory športovo talentovanej mládeže sa v materiáli navrhuje posilnenie kompetencie športových zväzov, v dotačnej politike stanovenie normatívu minimálnej dotácie na jedného športovca (kolektív) či obnovenie oceňovania trénerov mládeže. Novelou školského zákona a novou vyhláškou by sa mala upraviť a zefektívniť činnosť športových škôl a športových tried. Za cieľ si dáva aj vykonanie analýzy vplyvu sociálnych podmienok v rodine na športovanie detí a mládeže a prostredníctvom Charitatívnej lotérie chce podporiť športovanie nadaných detí z rodín s nízkou úrovňou príjmov.
     Významná pozornosť sa v koncepcii venuje aj štátnej športovej reprezentácii, pre ktorú navrhuje vytvoriť osobitnú radu pri Slovenskom olympijskom výbore a zabezpečiť efektívnu koordináciu stredísk vrcholového športu MŠVVaŠ SR, MV SR a MO SR. Okrem toho by sa mali stanoviť jednotné pravidlá pre zaraďovanie vybraných športovcov do stredísk a prijať nové kritériá pre zaraďovanie športovcov do TOP tímov.
     V oblasti financovania športu poukazuje na dôležitosť implementovania nového modelu financovania zo štátneho rozpočtu, zosumarizovanie verejných zdrojov do športu a hľadania možnosti financovania športu z prostriedkov štrukturálnych fondov.
     Okrem toho sa v koncepcii ako zámer uvádza budovanie športovej infraštruktúry osobitného významu s cieľom do roku 2016 postaviť Národný futbalový štadión a desať nenáročných hokejových štadiónov na území Slovenskej republiky.
     Materiál tiež venuje pozornosť boju proti negatívnym javom v športe a zameraný je aj na kroky v legislatívnej oblasti, pričom navrhuje vypracovať nový zákon o športe, novelizovať školský zákon, zákon o hazardných hrách, zákon o obecnom zriadení a VÚC.
     Očakávame, že otvorená a vecná diskusia o rozvoji športu bude sprevádzaná nielen záujmom diskutujúcich, ale aj kvalitnými pripomienkami, vďaka ktorým sa podarí dosahovať definované zámery. Kompletné znenie materiálu, formulár na predkladanie pripomienok a ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/koncepcia-statnej-politiky-v-oblasti-sportu-–-slovensky-sport-2012/.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku