V projekte na zvýšenie atraktivity telesnej výchovy sa vzdelávalo viac ako 3 000 pedagógov

10.12.2015
     Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo národný projekt „Zvyšovanie kvalifi­kácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“.
     Tento projekt vznikol v dôsledku nedostatku telesnej ak­tivity u detí, na ktorý poukazujú všetky zdravotníc­ke organizácie. Telesná výchova je jediný vyučova­cí predmet, prostredníctvom ktorého sa dajú deti motivovať k radosti z pohybu a viesť k zdravému životnému štýlu. Telesná výchova na školách, hlavne u mlad­ších žiakov, je často vedená nezáživne a neodbor­ne.
     Tento projekt mal za úlohu naučiť učiteľov viesť hodinu atraktívne pre deti pomocou moderných metód a pomôcok. Počas projektu bolo vyškolených lektormi na FTVŠ UK 141 školiteľov, ktorí ďalej vyškolili 3 259 učiteľov na celom Slovensku s výnimkou Brati­slavského kraja. Úspešní absolventi získali okrem vedomostí a pomôcok pre školu aj 25 alebo 28 kreditov. Priebeh školení bol riadený štyrmi regionálny­mi centrami a centrálou v sídle NŠC v Bratislave, pričom do projektu bolo zapojených viac ako 1 100 škôl.
     Garanti projektu a súčasne experti pre vzdelá­vanie na projekte, doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. a Mgr. Ľu­bor Tománek, PhD., vytvorili spolu s kolektívom pedagógov z vysokých škôl športového zamerania z celého Slovenska štyri učebné publikácie, kto­ré podporujú zavádzanie nových metód a foriem vyučovania telesnej výchovy. Na základe týchto publikácií bolo vytvorených aj 50 krátkych inštruktážnych videí, ako správne cvičiť a používať získané športové pomôcky. Videá, ako aj učebné materiály sa nachádzajú na www.telesnavychova.sk
     Každý učiteľ zapojený do projektu získal pre svoju školu sadu 14 športových pomôcok a spolu bolo distribuovaných 3 400 sád, ktoré obsahovali: sadu frisbee,  sadu kužeľov, švihadlo na skákanie, sadu prekážok (20 – 60 cm), gumový odrážač na reakčnú a akceleračnú rýchlosť, fitloptu, plavecké slíže, slackline (naťahovací pás na rovnováhu), slideboard, overball, dyna-band (naťahovací gumený pás), hudobné CD, žinenku a diagnostika zdatnosti – riadiaca a vyhodnocovacia jednotka pre motorický test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka.
     V rámci projektu bolo zapojenými učiteľmi otestovaných viac ako 27 000 žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Bol sledovaný telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov.  Zo získaných výsledkov testovania žiakov a získaných dotazníkov účastníkov projektu odborníci skonštatovali diferencovanú úroveň telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, v telesnom vývoji stagnáciu telesnej výšky a zvýšenú úroveň telesnej hmotnosti a BMI.
     V rýchlostno-silových a koordinačných motorických testoch zistili vo vekových kategóriách 6 – 10 rokov stagnujúci a mierne klesajúci trend a v kategóriách 10 – 15 rokov klesajúcu tendenciu pohybovej výkonnosti. Odborníci odporúčajú zaviesť systém testovania detí 2x ročne a rozšíriť počet hodín telesnej výchovy minimálne na tri vyučovacie hodiny týždenne. Projekt viedol k obohateniu a zatraktívneniu hodín telesnej a športovej výchovy a poukázal na nedostatočnú telesnú aktivitu u žiakov v školskom veku, ktorá vedie k zdravotným problémom v dospelosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku