V odborných školách začínajú záverečné skúšky

14.06.2012

     Približne 13 000 žiakov učebných odborov stredných odborných škôl a odborných učilíšť čakajú v období od pondelka 18. júna 2012 záverečné skúšky. Počas nich budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Skúšky môžu trvať až do konca júna. Prvým žiakom už od stredy 13. júna 2012 začalo trojdňové voľno určené na záverečnú prípravu pred skúškami. Záverečná skúška v stredných odborných školách sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí ústna časť a praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná skúška.
     Žiaci začínajú písomnou časťou, ktorá trvá od 45 minút do 120 minút. Na výber majú jednu z 10 tém. Praktická časť potrvá najviac 24 hodín, výnimočne však až štyri týždne. Z dôvodu sezónnych prác sa pritom môže uskutočniť aj v inom termíne. Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou v čase najviac 15 minút. Na túto časť skúšky sa určuje najmenej 25 tém. Na prípravu odpovede majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút.
     Študenti odpovedajú pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda, podpredseda, triedny učiteľ a zástupca stavovskej organizácie ako stáli členovia. Ďalšími členmi sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov, respektíve učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných predmetov. Záverečná skúška, okrem jej písomnej časti, je verejná.
     V prípade, ak sa žiak nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na záverečnej skúške, po ospravedlnení riaditeľom školy môže do troch dní od riadneho termínu konania skúšky požiadať o jej vykonanie v náhradnom termíne. 

Michal Kaliňák,
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku