V Bratislave zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

07.10.2016
    Na v poradí druhom zasadnutí Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa zišli jeho členovia v Bratislave 6. októbra 2016 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania.
     Výbor, ktorý viedla jeho podpredsedníčka Šarlota Pufflerová, sa venoval správe o aktuálnom stave prác na prehľade, ako je téma ľudských práv a demokratického občianstva ukotvená v štátnych vzdelávacích programoch, učebniciach a vzdelávacích materiáloch. Rezort školstva na tejto úlohe pracuje v súčinnosti so svojimi priamo riadenými organizáciami. Na zasadnutí sa venovala primárne pozornosť základným školám, analýza inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy bude predmetom nasledujúceho stretnutia. Členovia výboru  sa zhodli na tom, že najvýznamnejším faktorom pri výchove k ľudským právam je stále osoba učiteľa a jeho prístup.
     Hosťom zasadnutia bol bývalý podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel, ktorý upozornil na skutočnosť, že presadzovanie ľudských práv je dlhým a zložitým procesom a je veľmi potrebné sa mu venovať v procese výchovy a vzdelávania. „Ľudské práva sú kotvou našej civilizácie“, uviedol R. Chmel.
     Okrem živej diskusie k témam z oblasti ľudských práv výbor schválil plán práce do konca roka 2016 a odobril úpravu rokovacieho poriadku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku