V Bratislave predstavili Správu o mládeži 2018

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dnes v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie je predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR.
     Konferencia vytvára priestor na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí a tvorbu návrhov aktivít a opatrení vedúcich k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia.Výstupy z konferencie budú zároveň slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko zakrátko sa spustí prípravná fázy jeho tvorby.
     „Máme naozaj dobrú štruktúru mládežníckych organizácií, do aktivít ktorých sa môžu mladí ľudia zapojiť. Je dôležité, aby sa zapájali, pretože tieto organizácie ich posúvajú kompetenčne, posúvajú ich k tvorivosti, iniciatívnosti a k občianskej participácii,“ konštatovala ministerka školstva Martina Lubyová .
     Počas prvého dňa konferencie odborníci v deviatich sekciách informovali o kľúčových zisteniach zo Správy o mládeži 2018 a aktuálnom stave života mladých ľudí na Slovensku. Účastníci konferencie sú rozdelení do pracovných sekcií, ktoré kopírujú témy Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020 (Vzdelávanie, Zamestnanosť, Tvorivosť a podnikavosť, Participácia a Štruktúrovaný dialóg, Mládež a Svet, Zdravie a zdravý životný štýl, Inklúzia, Dobrovoľníctvo mládeže, Práca s mládežou). Každý z účastníkov má možnosť pracovať v dvoch sekciách podľa svojho záujmu a profesijnej orientácie.
     Druhý deň konferencie bude venovaný prednáškam na vybrané témy zo Správy o mládeži a v troch blokoch zahŕňajúcich všetky témy budú odprezentované výstupy pracovných skupín z prvého dňa konferencie.
     „Sektor mládeže čelí mnohým výzvam, dôležité je sa v nich orientovať. Nestrácame cieľ a smerovanie, sme schopní v prospech mladých ľudí robiť správne rozhodnutia, kladieme si dôležité otázky a tvoríme stratégiu, ktorá nezaspí dobu. Musíme si ale dávať pozor, pretože to, čo je dnes „trendy“, zajtra môže byť už len jednou z metód či prístupov,“ uviedol riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada.
     Výstupom z konferencie bude Záverečná správa z Konferencie 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018, ktorá budezverejnená na www.iuventa.sk v septembri 2018. Aktuálna Správa o mládeži 2018, ktorú vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie dňa 13. 6. 2018 je zverejnená na http://www.minedu.sk/180-sk/deti-a-mladez/.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky