» Deti a mládež

Deti a mládež

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ústredným orgánom štátnej správy, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje realizácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

Úlohy v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže zabezpečuje odbor detí a mládeže predovšetkým v týchto oblastiach:
- príprava koncepčných a normotvorných materiálov v tejto oblasti, 
- vydáva potvrdenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou,
- metodické riadenie činnosti centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti,
- medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže,
- finančná podpora práce s deťmi a mládežou.