Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania zo štátu bez bilaterálnej dohody

Popis služby: Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu, s ktorým nemá Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní

Komu je služba určená: : Služba je určená osobám, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie v štáte, s ktorým nemá Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní..

Za akým účelom služba slúži: Uznanie stupňa dosiahnutého vzdelania ako podmienka pokračovania na ďalší stupeň štúdia, pre preukázanie zamestnávateľovi v neregulovanom povolaní a iné účely v Slovenskej republike. Nevzťahuje sa na výkon regulovaných povolaní.

Spôsob použitia služby: O vydanie rozhodnutia vo veci uznania stupňa vysokoškolského vzdelania je možné požiadať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška správneho poplatku je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch pre listinnú žiadosť 30 €. Pri elektronickej žiadosti je správny poplatok znížený o 50%.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339631

 

 

Skočiť na začiatok stránky