Navigácia

Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou o vzájomnom uznávaní

Popis služby: Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu s bilaterálnou dohodou o vzájomnom uznávaní na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní.

Komu je služba určená: Služba je určená osobám, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie v niektorom zo štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísanú vzájomnú bilaterálnu dohodu o vzájomnom uznávaní.

Za akým účelom služba slúži: Uznanie stupňa dosiahnutého vzdelania ako podmienka pokračovania na ďalší stupeň štúdia, pre preukázanie zamestnávateľovi v neregulovanom povolaní a iné účely v Slovenskej republike.

Spôsob použitia služby: O vydanie rozhodnutia vo veci uznania stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou je možné požiadať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška správneho poplatku je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch pre listinnú žiadosť 5 €. Pri elektronickej žiadosti je správny poplatok znížený o 50 %.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339632

Skočiť na začiatok stránky