Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na lyžiarsky kurz september-december 2020 (07.10.2020)

          Dňa 30.09.2020 bolo na webovom sídle Ministerstva zverejnené odporúčanie pre školy a školské zariadenia nerealizovať organizáciu lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Odporúčanie je platné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ak má škola objednaný alebo presunutý termín lyžiarskeho kurzu na posledné mesiace roku 2020 a v čiastočnom alebo plnom rozsahu odstúpi od zmluvy v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo v dôsledku zverejneného odporúčania, môžu jej vzniknúť náklady na úhradu storno poplatkov, ktoré vyplynú z uzatvorenej zmluvy.

Škola môže na úhradu nákladov na storno poplatky v rozsahu uzatvorenej zmluvy použiť finančné prostriedky pridelené vo forme príspevku na lyžiarsky kurz za predpokladu, že objednávka/ zmluva bola uzatvorená s dátumom do 30.09.2020 a termín plánovaného nástupu na lyžiarsky kurz (LK) je do 31.12.2020.

Škola vo vyúčtovaní finančných prostriedkov pridelených v roku 2020 na LK  uvedie:

  • do stĺpca 2 počet žiakov, ktorí sa zúčastnili LK;
  • do stĺpca 3 počet žiakov, ktorí sa nezúčastnili z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a škola musela zaplatiť storno poplatok;
  • v stĺpci 11 bude automaticky vypočítaná suma, ktorá predstavuje vyúčtovanie finančných prostriedkov na LK.

Aktualizovaný formulár na zúčtovanie príspevku na lyžiarsky kurz je zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Regionálne školstvo/ Financovanie:
 

Formulár na zúčtovanie príspevku na LK v čase mimoriadnej situácie september až december 2020
 

Vo formulári  sa nachádzajú vzorce, ktoré prosíme neprepisovať!

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku