Navigácia
Skočiť na obsah

Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik (6. 5. 2020)

Storno poplatky

Oprávnenosť storno poplatkov je potrebné posúdiť v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s dohodnutými storno podmienkami v zmluvách resp. objednávkach lyžiarskych kurzov/výcvikov.

  1. Ak sa lyžiarsky kurz/výcvik začal aj skončil pred 13. 3. 2020, škola uhradí z príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode fakturovanú sumu. Škola vyúčtuje finančné prostriedky podľa metodiky prideľovania finančných prostriedkov zverejnenej na webovom sídle MŠVVaŠ.
  2. Ak sa lyžiarsky kurz/výcvik začal pred 13. 3. 2020, mal sa skončiť po 13. 3. 2020 a časť lyžiarskeho kurzu/výcviku bola zrušená z dôvodu zákazu prevádzky škôl a zákazu prevádzky lyžiarskych stredísk (opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020), škola uhradí z príspevku na kurz pohybových aktivít fakturovanú sumu len za absolvované dni. Škola vyúčtuje finančné prostriedky podľa metodiky prideľovania Finančných prostriedkov zverejnenej na webovom sídle MŠVVaŠ.
  3. Ak sa lyžiarsky kurz/výcvik mal začať po 13. 3. 2020 a lyžiarsky kurz/výcvik bol celý zrušený z dôvodu zákazu prevádzky škôl a zákazu prevádzky lyžiarskych stredísk, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode nemožno použiť na úhradu prípadných nárokov lyžiarskeho strediska.
  4. Ak škola sama/zo svojej vôle zrušila lyžiarsky kurz/výcvik, storno poplatky, sa riadia podľa podmienok v zmluvách resp. objednávkach lyžiarskych kurzov/výcvikov.

Vzhľadom na to, že finančné prostriedky na lyžiarsky kurz/výcvik boli poskytnuté na kalendárny rok 2020, možno ich použiť do konca roka 2020; osobitná úprava platí pre lyžiarsky kurz/výcvik, ktorého sa mali zúčastniť žiaci štvrtého ročníka strednej školy s osemročným vzdelávacím programom.

Príspevok pre žiakov štvrtého ročníka stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom

Podľa §  4ab ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov „Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.“.

Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. z. – zákon č. 93/2020.

Podľa § 9i  ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. „Ak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) stredná škola s osemročným vzdelávacím programom nemohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode podľa § 4ab ods. 2 druhej vety na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.“.

Na základe uvedeného, ak bol naplánovaný lyžiarsky kurz/výcvik a v období mimoriadnej situácie ho nebolo možné uskutočniť (t.j. použiť príspevok), príspevok pôvodne pridelený na žiakov štvrtého ročníka strednej školy s osemročným vzdelávacím programom bude možné použiť na týchto žiakov v nasledujúcom školskom roku (t.j. keď budú žiakmi piateho ročníka), avšak s obmedzením do 31. decembra 2020.

Skočiť na začiatok stránky