Úprava rozpočtu – november 2013

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. Do databáz boli premietnuté úpravy rozpočtov niektorých zriaďovateľov z dôvodu:
  • dohodovacieho konania z dôvodu kreditových príplatkov,
  • dohodovacieho konania z iných dôvodov,
  • opráv údajov o počte žiakov vykázaných v EDUZBERE 2013,
  • úprav rozpočtu súkromných zriaďovateľov na základe výsledkov inšpekčnej činnosti,
  • zmena zriaďovateľa súkromnej školy,
  • oprava výpočtu u osemročných gymnázií – omylom neboli započítaní ostatní žiaci.
Návrh na dofinancovanie kreditových príplatkov bol vypočítaný nasledovne:
  • Na mesiace január až september sme vychádzali z čerpania kreditových príplatkov (navýšených o pomernú časť náhrad) uvedených vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o mzdách, od ktorého sme odpočítali finančné prostriedky už pokryté v normatívoch (teda na zamestnancov ktorí poberali kreditový príplatok a boli uvedení v EDUZBERE 2012).
  • Z rozdielu finančných prostriedkov potrebných na pokrytie kreditových príplatkov pre zamestnancov v EDUZBERE 2013 a  EDUZBERE 2012 sme vypočítali fin. prostriedky potrebné na dofinancovanie mesiacov október až december.
  • Takto urobený výpočet bol upravený u tých zriaďovateľov, ktorých zamestnanci v tomto kalendárnom roku ukončili jazykové vzdelávanie na ŠPÚ a nezískali od ŠPÚ korektné potvrdenie o ukončení vzdelávania. Za týmto účelom bol urobený dozber údajov.
V rámci dohodovacieho konania z iných dôvodov boli dofinancované v prvom rade osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl a iné osobitosti.
Školy s počtom žiakov menším ako 10 dofinancované neboli.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku