Úprava rozpočtov - máj 2013

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. Do databáz boli premietnuté úpravy rozpočtov niektorých zriaďovateľov z dôvodu:
  • opráv údajov o počte žiakov vykázaných v EDUZBERE 2012,
  • úprav rozpočtu súkromných zriaďovateľov na základe výsledkov inšpekčnej činnosti,
  • zmena zriaďovateľa súkromnej školy.
Do databázy tiež bola premietnutá oprava prerozdelenia výkonov medzi jednotlivé CPPP v Košickom kraji.

Do databázy bola tiež premietnutá úprava minimálneho objemu finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ pridelí škole na osobné náklady vyplývajúca z nižšie uvedenej legislatívy.
 
 
Upozornenie:
 
  1. Dňa 19.3.2013 bol  v NR SR prijatý Zákon 81/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č.  597/2003 Z.z o financovaní…..
V Čl. II sa novelizoval zákon o financovaní tak, že  bolo okrem iného doplnené  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013, ktoré znie
 
Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2013, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa § 4 ods. 9 sú:
  • 95 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom, a
  • 80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom.
 
Účinnosť  čl. II je od 1. mája 2013.
 
  1. Dňa 17.4.2013 schválila vláda  SR Nariadenie vlády č. 102/2013 Z.z. , ktoré  nadobúda  účinnosť od 1.5.2013 a v ktorom sa vypúšťa §5 ( hodnoty percentuálnych podielov)  z NV č. 630/2008 Z.z
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku