Upozornenie na podávanie ročných správ za rok 2021


Útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2021.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2022, je povinný najneskôr do 15.11.2021 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní ročnej správy nie je potrebné posielať poštou v prípade, ak vedúci projektu využije v systéme e-KEGA možnosť elektronického podpisu. Použitie elektronického podpisu je na báze dobrovoľnosti.

Pri podávaní ročnej správy treba postupovať v zmysle zverejnenej výzvy, aktuálnych pokynov a príslušného manuálu uloženého v systéme e-KEGA. Finančná dotácia na riešenie projektu KEGA v nasledujúcom roku je podmienená podaním ročnej správy.

Vzhľadom na pokračovanie pandemickej situácie aj v roku 2021 a s tým súvisiace prípadné obmedzenia budú odborné komisie KEGA pri hodnotení ročných správ prihliadať aj na vzniknuté zmeny v čerpaní/plánovaní finančných prostriedkov a v plnení cieľov, úloh v súlade s časovým harmonogramom riešenia projektu. 

 
Skočiť na začiatok stránky