Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2010

Odbor vedy a techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na informácie o elektronickom podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2010 prostredníctvom Portálu vysokých škôl. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie formulárovmanuálov zverejnených na Portáli vysokých škôl. Podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy obsahujúce vygenerovaný kód - identifikátor o jej podaní (nie vytlačené z konceptu) sa musí poslať poštou na odbor vedy a techniky na vysokých školách najneskôr do 5 dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Pri všetkých podpisoch treba čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby.

Upozorňujeme, že v prípade, ak vedúci projektu nedodržiava povinnosti vyplývajúce zo štatútu a pravidiel KEGA, napr. nepodá záverečnú správu, počas troch nasledujúcich rokov si nemôže podať žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA a po kontrole a preukázaní akéhokoľvek pochybenia (napr. pri zúčtovaní neboli dodržané pravidlá KEGA a príslušné platné pokyny alebo došlo k finančnému zúčtovaniu položiek pri čerpaní dotácie, ktoré nesúvisia s riešením projektu, prípadne sa nepostupovalo podľa príslušnej projektovej dokumentácie v súlade so stanovenými cieľmi a úlohami, vyskytli sa neoprávnené, neodôvodnené, neplánované alebo neprimerané výdavky) môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadať príslušnú verejnú vysokú školu o vrátenie konkrétnej finančnej dotácie, ktorá bola poskytnutá na riešenie projektu ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu. V prípade nepodania ročnej správy to môže viesť aj k predčasnému skončeniu riešenia daného projektu.

Ročné správy pokračujúcich projektov KEGA v roku 2010

Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2011, je povinný najneskôr do 14. 9. 2010 do 15.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl a poslať poštou len potvrdenie o podaní správy namiesto kompletne vytlačenej ročnej správy.

Záverečné správy končiacich projektov KEGA v roku 2010

Vedúci schváleného projektu, ktorý bol zameraný na podporu vydania monografie, je v súlade s výzvou povinný najneskôr do 14. 9. 2010 do 15.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl, z ktorej len vytlačené potvrdenie o podaní správy (namiesto kompletnej záverečnej správy) odošle poštou v jednej obálke spolu s jedným výtlačkom vydanej monografie.

Predsedníctvo KEGA odporučilo na poskytnutie finančného príspevku žiadostiam/projektom KEGA zameraných na vydanie monografie, ktoré získali v 2. kole hodnotenia aspoň 90 bodov, ktorým až po splnení všetkých podmienok uvedených vo výzve, t. j. po doručení monografie a potvrdení o podaní záverečnej správy a následne po úspešnom hodnotení a schválení príslušnou komisiou KEGA bude zaslaná finančná dotácia vo výške 1 660 €. Po stanovenom termíne doručenia vedúci projektu stráca nárok na tento príspevok. Predĺženie obdobia riešenia týchto projektov nie je možné. Z toho vyplýva, že žiadosti o dotáciu/projekty, ktorým nebude pridelený finančný príspevok, KEGA ani neeviduje ako riešené projekty. Žiadateľ o dotáciu/vedúci projektu si ho nemôže ani vykazovať ako riešený projekt. Po schválení príslušnými orgánmi KEGA bude zverejnený rozpis dotácií na jednotlivé projekty, pri ktorých boli splnené všetky podmienky a bola doručená monografia s danými náležitosťami (musí byť v nej uvedené domovské pracovisko riešiteľa/riešiteľov a registračné číslo projektu KEGA).

Vedúci ostatných projektov KEGA, ktorých riešenie má byť ukončené v roku 2010, sú povinní najneskôr do 29. 10. 2010 do 15.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl, a zároveň sa poštou odosiela len vytlačené potvrdenie o podaní správy (namiesto celej záverečnej správy) v jednej obálke s konkrétnymi publikovanými výstupmi za celé obdobie riešenia.

Za publikované práce stačí priložiť kópiu titulnej strany, obsahu a ďalších strán tak, aby sa dalo určiť autorstvo, rozsah a vydavateľ, a stranu, na ktorej sa uvádza domovské pracovisko riešiteľa/riešiteľov a registračné číslo projektu KEGA, na ktorý bola poskytnutá finančná dotácia počas riešenia daného projektu. K umeleckým výkonom a iným výstupom treba doložiť ohlasy a aj kópie dokumentov potvrdzujúcich ich konanie (pozvánky a programy výstav, koncertov, súťažných vystúpení, konferencií, seminárov a pod.). Pri záverečnom hodnotení projektov KEGA na doručené podklady k záverečnej správe po stanovenom termíne príslušná komisia KEGA nebude prihliadať.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku