Učitelia pôsobiaci v Európskych školách

Učitelia pôsobiaci v systéme Európskych škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje vysielanie učiteľov do systému Európskych škôl na základe Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 597/2004 Z. z.

Hlavným zámerom Európskych škôl je zaistiť vzdelávanie pre deti pracovníkov inštitúcií Európskej únie. Na Európskych školách sú vzdelávané nielen deti pracovníkov inštitúcií EÚ, ale tiež pracovníkov zo stálych reprezentácií a ďalších zastúpení. Učitelia v Európskych školách zabezpečujú vyučovanie v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

V školskom roku 2022/2023 pôsobí v systéme Európskych škôl spolu 14 učiteľov MŠVVaŠ SR v Belgicku, Luxembursku, Nemecku, Taliansku a Španielsku. Slovenská jazyková sekcia je vytvorená v Európskej škole v Bruseli I, časť Berkendael v Belgicku.

Počet učiteľov sa určuje pomocou schváleného vzorca, v ktorom sa zohľadňuje počet žiakov národnosti, ich percentuálny podiel v celkovom množstve všetkých žiakov členských štátov, počet už vyslaných učiteľov a koeficient, ktorý vyplýva zo skutočnosti či má členský štát založenú jazykovú sekciu a v akom množstve. Slovenskí učitelia sú vysielaní na základe požiadaviek Európskych škôl, ktoré Kancelária generálneho tajomníka Európskych škôl aktuálne každoročne zverejňuje v súlade so schválenými dokumentmi.

Výber kandidátov na miesto učiteľa do systému Európskych škôl sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Komisiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre učiteľov pôsobiacich v systéme Európskych škôl v zahraničí  menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú elektronicky prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.

Bližšie informácie o o systéme Európskych škôl sú uvedené na stránke www.eursc.eu.

Skočiť na začiatok stránky