Navigácia

Učitelia môžu efektívne zistiť, čo majú žiakov v nasledujúcom období doučiť alebo s nimi lepšie zopakovať

Základné a stredné školy môžu až do konca mája elektronicky overovať úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. Po návrate žiakov do škôl je okrem obnovenia ich sociálnych kontaktov dôležité i to, aby učitelia získali spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností, ktoré si žiaci osvojili počas dištančného vzdelávania. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) preto pripravil ponuku jarných e-testov so zameraním na žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a aj na stredoškolákov. Pre žiakov je to tiež príležitosť overiť si, čo by sa mali v nasledujúcom období doučiť alebo si lepšie zopakovať.

ilustračné foto

Vzhľadom na náročnejšie podmienky vzdelávania počas pandémie pripravil rezort školstva pre školy projekt zameraný na posilnenie vedomostí. „Aby sme pomohli žiakom pri návrate do škôl, vyčlenili sme v rámci projektu Spolu múdrejší 1,5 milióna eur na doučovanie žiakov, ktorí to potrebujú a teraz prichádzame s ďalšou iniciatívou, ktorá pomôže zistiť úroveň vedomostí žiakov,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

Pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl sú tak pripravené e-testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Pre žiakov 2. až 4. ročníka stredných škôl sú okrem vyučovacích jazykov a matematiky k dispozícii aj elektronické testy z cudzích jazykov, a to z anglického, nemeckého a ruského.

„Učitelia môžu tieto testy využiť na diagnostiku vedomostnej úrovne žiakov z hlavných vyučovacích predmetov, ako sú matematika, vyučovacie a cudzie jazyky,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. „Objektívne výsledky testov môžu byť pre učiteľov pomôckou pri postupnom vyrovnávaní rozdielov v úrovni vedomostí žiakov po ich návrate do škôl,“ doplnila Kanovská.

Pre maturantov NÚCEM pripravil aj cvičné témy a zadania písomných prác z vyučovacích jazykov (slovenský a maďarský) a cudzích jazykov (úrovne B1, B2, C1). Učitelia môžu maturantom zadať písomné práce a ohodnotiť ich štylistické, jazykové a komunikačné kompetencie v písomnom prejave.

Testy sú zostavené v dvoch formách – elektronickej aj papierovej. Školy, ktoré nevyužívajú elektronickú formu testovania alebo nemajú pre žiakov zabezpečené vhodné počítačové vybavenie, môžu použiť papierovú formu testov. Obe formy, elektronická aj papierová, sú obsahovo rovnocenné.

 

Na základe metodického usmernenia MŠVVaŠ SR k návratu žiakov do škôl NÚCEM neodporúča učiteľom, aby e-testy zadávali žiakom v čase adaptačného obdobia po návrate do škôl.

Projekt jarných e-testov rozšíri súbor nástrojov a opatrení, ktorými sa ministerstvo školstva snaží zmierniť negatívny vplyv pandémie na vzdelávanie a výchovu žiakov. V rámci projektu „Spolu múdrejší“ napríklad rezort vyčlenil 1,5 milióna eur na doučovanie žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním. Do projektu sa prihlásilo bezmála päťsto škôl a približne tritisíc kmeňových, bývalých či budúcich učiteľov plánuje počas nasledujúcich mesiacov odučiť viac ako 400-tisíc žiakohodín doučovania. Medzi prihlásenými školami sú najvýraznejšie zastúpené školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi.

Viac informácií o jarných elektronických testovaniach je dostupných tu: http://www.etest.sk/e-testovania-jar-2021/

Cvičné témy a zadania písomných prác pre maturantov nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Viac informácií o projekte Spolu múdrejší nájdete tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky