Tvárou digitálneho vzdelávania bude maskot EDO

11.06.2013
     Poznáme maskota národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. Žiaci a verejnosť spomedzi niekoľkých návrhov postavičky vybrali maskota s menom EDO – EDUKAČNÝ DIGITÁLNY OBSAH. EDO bude reprezentovať projekt a sprevádzať ich pri práci s digitálnymi vzdelávacími objektmi na portáli www.digitalnevzdelavanie.sk.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil túto iniciatívu, keďže podľa jeho slov aj žiaci dostali priestor hravou formou zapojiť sa do prípravy projektu digitálneho vzdelávania. „Myslím si, že moderné vzdelávanie potrebuje byť čo najviac otvorené žiakom a preto som rád, že deti pozitívne reagovali na šancu, ktorá im bola ponúknutá,“ konštatuje minister Dušan Čaplovič.
     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Digipedia 2020. Spustený bol za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Realizátorom projektu je Ústav informácií a prognóz školstva.
     Do tvorby digitálnych objektov sa môžu zapojiť aj učitelia vykonávajúci pedagogickú činnosť. Predpokladá sa, že na príprave minimálne 12 800 digitálnych objektov bude aktívne pracovať minimálne 800 učiteľov. Každý digitálny vzdelávací objekt bude posudzovaný odbornou komisiou z hľadiska jeho súladu so štátnym vzdelávacím programom.
     Okrem doteraz spracovávaných tém ústav zverejnil ďalšie témy na spracovanie, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, chémia, fyzika, biológia, geografia a dejepis. Tie pokrývajú učivo na prvom a druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Zároveň sa zjednodušila procedúra výberu námetov a scenárov pre tieto témy.  Bližšie info možno nájsť na www.digipedia.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku