Testovanie 9 - 2019 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií

29.05.2019
     Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na  1  569 školách – 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom. Zo všetkých škôl bolo 1 422 s vyučovacím jazykom slovenským, 131 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1  škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka základných škôl a aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-‑vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
     Testovanie 9 2019 sprevádzalo niekoľko zmien: otvorené úlohy sa objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, navýšili sa počty úloh ako aj testovací čas (okrem testu z ukrajinského jazyka a literatúry), súčasťou testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bola časť počúvania s porozumením obsahujúca zvukové nahrávky.
     Testy písalo spolu 40 529 žiakov (48,6 % dievčat a 51,4 % chlapcov). Z uvedeného počtu malo 38 038 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 470 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 21 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 584 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov), 811 (2 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 (0,3 %) cudzincov.
     Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Test z matematiky obsahoval 30 úloh (15 uzavretých a 15 otvorených), test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 30 úloh (20 uzavretých a 10 otvorených). Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry obsahoval 30 úloh, z ktorých bolo 10 úloh zameraných na počúvanie s porozumením. Test z ukrajinského jazyka a literatúry obsahoval 20 úloh.
 
MATEMATIKA

     Test z matematiky riešilo 40 452 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 62,3 % a chlapci 63,8 %, ich výsledky sú porovnateľné. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov (92,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov (7,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Test z matematiky na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 200 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 60,1 %.
      Najväčší podiel žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií je v Bratislavskom kraji (30,9 %), najmenej ich je v Nitrianskom (7,7 %) a Banskobystrickom kraji (7,4 %). Prehľad zastúpenia žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií podľa krajov je uvedený v Prílohe 1. Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou  žiakov základných škôl. Rozdiel medzi nimi je viac než 19 percentuálnych bodov (p. b.). To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 6 úloh viac ako žiaci základných škôl. Analýza vybraných úloh v teste z matematiky ukazuje, že kým pre žiakov ZŠ boli niektoré kognitívne náročnejšie úlohy obťažné alebo stredne obťažné, pre žiakov gymnázií boli tieto úlohy ľahké. Viac informácií je uvedených v Prílohe 2.1.  
     Výsledky žiakov základných škôl z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov osemročných gymnázií sú  však v každom kraji významne lepšie ako celoslovenský priemer z matematiky. Porovnanie výsledkov podľa krajov je uvedené v Prílohe 3.1.
     Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli úspešnosť 78,8 %, ich výsledky boli silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Ďalšiu skupinu tvoria okresy, ktoré dosiali výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer, a to: Bratislava IV, Bratislava II, Považská Bystrica a Trenčín.  
      Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer, sú v okresoch: Gelnica, Revúca a Rožňava. Rovnako nasledujúce okresy dosiahli výsledky z matematiky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer: Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Poltár, Trebišov, Krupina, Sobrance, Medzilaborce a Košice – okolie. Bližšie informácie o výsledkoch okresov z matematiky uvádzame v Prílohe 4.1.
     Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť 80 % a viac v teste) je v Trenčianskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji (okolo 30 %). Najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom kraji (23 %). Najviac žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky(úspešnosť pod 40 % v teste), je v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji (okolo 30 %). Najmenej ich je v Trenčianskom, Žilinskom Bratislavskom kraji (okolo 20 %). V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji bolo najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (3,9 % – 4,5 % z celkového počtu žiakov v kraji). Viac informácií je uvedených v Prílohe 5.
     Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín na úrovni okresov uvádzame v Prílohe 6.
     Pri rozdelení žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou 80 % a viac) je v Bratislavskom kraji (takmer 72 %),  najmenší podiel takýchto žiakov je v Banskobystrickom kraji (takmer 42 %) a Košickom kraji (45,5 %). V ostatných krajoch tvorí podiel najúspešnejších žiakov 50 % až 60 % zo všetkých testovaných žiakov gymnázií v danom kraji. Osemročné gymnáziá  s najväčším počtom žiakov s úspešnosťou pod 40 % v teste z matematiky sa nachádzajú v Košickom kraji (8,5 % žiakov),  Banskobystrickom kraji (takmer 6 %) a Prešovskom kraji (takmer 5,5 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 5 % z testovaných žiakov v príslušnom kraji. Bližšie informácie o rozdelení žiakov osemročných gymnázií do piatich výkonnostných skupín uvádzame v Prílohe 7.
     Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 4 výkonnostných skupín (1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú veľké rozdiely medzi výsledkami žiakov oboch typov škôl. Grafické znázornenie rozdielov je uvedené v Prílohe 8. Najvyššiu výkonnostnú skupinu(najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 22,4 % žiakov, na osemročných gymnáziách je to až 51,5 % žiakov. Viac ako polovica žiakov na osemročných gymnáziách patrila v teste z matematiky k najúspešnejším, títo žiaci v teste správne vyrátali 26 a viac úloh. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 28,8 % žiakov a na osemročných gymnáziách to je 4,8 % žiakov.
     Z hľadiska typu zriaďovateľa (štátne, cirkevné, súkromné) sú výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste z matematiky porovnateľné.
 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 058 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 65,7 % a chlapci 59,1 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 34 999 žiakov, (92,0 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,1 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 858 žiakov (7,5 % z testovanej populácie žiakov) s  priemernou úspešnosťou 77,4 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 201 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,2 %.
     Žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percentuálnych bodov (p. b.). To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 5 úloh viac ako žiaci základných škôl. Analýzu rozdielov medzi výsledkami žiakov osemročných gymnázií a základných škôl vo vybraných úlohách v teste zo slovenského jazyka a literatúry uvádzame v Prílohe 2.2.
     V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú, podobne ako v matematike, výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sú vo všetkých krajoch silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Porovnanie výsledkov podľa krajov je uvedené v Prílohe 3.2.
     Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 74,3 %, ich výsledky sú silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Bratislava II, Košice I a Bratislava IV.
     Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Poltár a Revúca. Výsledky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Gelnica, Sabinov, Rožňava, Trebišov, Krupina, Kežmarok, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Bližšie informácie o výsledkoch okresov zo slovenského jazyka a literatúry uvádzame v Prílohe 4.2.
     Výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa sú porovnateľné.
 
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 466 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 61,4 % a chlapci 54,9 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (67,0 %), najslabšie žiaci Košického kraja (49,3 %). Rozdiely v úspešnosti podľa zriaďovateľa nie sú vecne významné.

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

     Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 462 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,1 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 67,1 % a chlapci 59,0 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci Bratislavského kraja (87,2 %), najslabšie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja (56,7 %).
 
UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 21 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,4 %.
 
ŽIACI S ÚSPEŠNOSŤOU NAD 90 %

     Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.
     Z testovanej populácie bolo takto úspešných 2 542 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (6,7 % z testovanej populácie žiakov) – z toho 2 068 žiakov základných škôl (5,9 % z testovaných žiakov na základných školách), 471 žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (16,5 % z testovaných žiakov na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom), 3 žiaci stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 88 žiakov (3,6 %) – všetci boli žiakmi základných škôl.
     Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac (spolu základné školy aj osemročné gymnáziá) súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Bratislavskom kraji (9,6 % žiakov). Najmenej takýchto žiakovbolo v Trnavskom a Žilinskom kraji (5,4 % žiakov). Porovnanie podielu žiakov s úspešnosťou 90 % a viac je uvedené v Prílohe 9.
     V základných školách mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou  90 % a viac žiaci Košického kraja (7,1 %) a najmenšie žiaci Trnavského kraja (4,5 %). V gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou 90 % a viac žiaci Bratislavského kraja (22,6 %) a najmenšie žiaci Trenčianskeho (10,3 %) a Košického kraja (10,4 %).Porovnanie podielu žiakov s úspešnosťou 90 % a viac na základných školách a gymnáziách je uvedené v Prílohe 10.
     Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (59,2 %) ako chlapcov (40,8 %).
     Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už ráno od rozbalenia zásielky s testami až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9 2019 vykonávala na 120  školách Štátna školská inšpekcia, z toho 88 bolo základných škôl a 32 gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.
     Úlohy v testoch nie sú typickými školskými úlohami. Úlohy vo všetkých predmetoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.
 
Prezentáciu s výsledkami nájdete na: https://www.nucem.sk/dl/4428/Prezentacia_vysledky_T9_2019_29.5.2019.pdf.
 
Zoznam príloh

Príloha 1
Počet žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa krajov
Príloha 2.1
Analýza úspešnosti žiakov vo vybraných testových úlohách z hľadiska typu školy z matematiky
Príloha 2.2
Analýza úspešnosti žiakov vo vybraných testových úlohách z hľadiska typu školy zo slovenského jazyka a literatúry
Príloha 3.1
Priemerná úspešnosť žiakov základných škôl a osemročných gymnázií podľa krajov z matematiky
Príloha 3.2
Priemerná úspešnosť žiakov základných škôl a žiakov osemročných gymnázií podľa krajov zo slovenského jazyka a literatúry
Príloha 4.1
Výsledky žiakov podľa okresov z matematiky
Príloha 4.2
Výsledky žiakov podľa okresov zo slovenského jazyka a literatúry
Príloha 5
Podiel žiakov základných škôl v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa kraja
Príloha 6
Podiel žiakov základných škôl v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa okresu
Príloha 7
Podiel žiakov osemročných gymnázií v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa kraja
Príloha 8
Výsledky žiakov z matematiky podľa štyroch výkonnostných skupín a typu školy
Príloha 9
Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským s úspešnosťou  90 % a viac podľa krajov SR
Príloha 10
Žiaci  s úspešnosťou 90 % a viac a porovnanie ich podielu na základných školách a osemročných gymnáziách
 
Zoznam skratiek použitých v prílohách
8-GYM gymnázium s osemročným vzdelávacím programom
BA Bratislavský kraj
BB Banskobystrický kraj
KE Košický kraj
N počet žiakov
NR Nitriansky kraj
PO Prešovský kraj
TN Trenčiansky kraj
TT Trnavský kraj
VJS vyučovací jazyk slovenský
ZA Žilinský kraj

SZP
základná škola
sociálne znevýhodnené prostredie
 
 

 
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku