Test proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Informácie na tejto podstránke sú určené pre subjekty, ktoré navrhujú reguláciu povolaní v Slovenskej republike (ministerstvo, profesijná organizácia a pod.) Zo zákona č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní im s účinnosťou od 1. 1. 2021 vyplýva povinnosť vyplniť formulár Test proporcionality a zverejniť ho na svojom webovom sídle a zároveň ho vyplnený poskytnúť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo školstva), ktoré ho zverejní na tejto podstránke. Test proporcionality sa vykonáva:
 • pred zverejnením návrhu právneho predpisu na pripomienkové konanie,
 • pred podaním návrhu zákona Národnej rade Slovenskej republiky alebo
 • pred prijatím vnútorného predpisu profesijnej organizácie.
Test proporcionality - formulár (prosíme vypĺňať len elektronicky, vstúpením do šedých polí na vyplnenie, ktoré sa prispôsobia dĺžke obsahu)


Lehota na zasielanie pripomienok subjektu navrhujúcemu reguláciu je najmenej 14 pracovných dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia formulára týmto subjektom.

Test proporcionality bol zavedený zákonom, ktorý je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní. Testom proporcionality sa má posúdiť regulácia povolaní pri zavedení nových alebo zmenených existujúcich ustanovení, ktoré sú uvedené nielen v právnych predpisoch, ale môžu byť ustanovené aj vnútorným predpisom profesijnej organizácie napr. štatútom, vnútorným poriadkom a iné. Profesijnou organizáciu sa rozumie príslušná profesijná komora, ktorá združuje príslušníkov regulovaného povolania, ak je nevyhnutná registrácia alebo členstvo v danej profesijnej komore na vykonávanie príslušného regulovaného povolania. 

Dôkazné bremeno navrhovanej regulácie povolania z hľadiska jej opodstatnenosti a proporcionality je na tom, kto ju navrhuje.

Postup subjektu:

 1. Pred zverejnením návrhu právneho predpisu na pripomienkové konanie / podaním návrhu zákona Národnej rade Slovenskej republiky výborom alebo poslancom / prijatím vnútorného predpisu profesijnej organizácie:
 • Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu, vykoná (vyplní) formulár Test proporcionality, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 158/2021 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní.
 • Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu, zverejní na svojom webovom sídle vyplnený formulár Test proporcionality a elektronickú adresu, na ktorú je možné zasielať pripomienky. Zároveň zašle kópiu vyplneného formulára ministerstvu školstva na adresu testproporcionality@minedu.sk
 1. Počas plynutia najmenej 14-dňovej lehoty na podávanie pripomienok, ktorá začína v deň nasledujúci po zverejnení formulára testu proporcionality na webovom sídle subjektu navrhujúceho reguláciu:
 • Fyzické alebo právnické osoby dotknuté navrhovanou reguláciou môžu zasielať pripomienky k jej proporcionalite. Pripomienky sa zasielajú subjektu navrhujúcemu reguláciu na ním zverejnenú adresu elektronickej pošty (nie na adresu ministerstvu školstva).
 1. Po uplynutí najmenej 14-dňovej lehoty na podávanie pripomienok:
 • Subjekt navrhujúci reguláciu vyhodnotí podané pripomienky a ak to považuje za potrebné, uskutoční konzultáciu s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktorá k testu proporcionality uplatnila pripomienky.
 • Výsledok konzultácie zverejní subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, na svojom webovom sídle. Formulár Test proporcionality upravený na základe výsledku konzultácie zároveň zašle subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, ministerstvu školstva na adresu testproporcionality@minedu.sk, ktoré ho zverejní na svojom webovom sídle. Ak na základe konzultácie nedôjde k zmene vyplneného formulára, subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, túto skutočnosť oznámi ministerstvu školstva.


Subjekt navrhujúci reguláciu ďalej postupuje v súlade s výsledkami testu proporcionality. Subjekt zverejní návrh regulácie a pokračuje v procese len v prípade, že sa testom proporcionality preukáže splnenie účelu a cieľa regulácie z hľadiska verejného záujmu.
 

Vykonané testy proporcionality

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky