Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2011, finančných správ za rok 2010 a záverečných správ končiacich projektov v roku 2010

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2011

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2011, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na riešení 3 projektov evidovaných vo VEGA, pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 3) treba konkrétneho člena riešiteľského kolektívu osloviť, aby stanovil, na ktorých max. 3 projektoch sa bude podieľať na riešení, a následne podľa toho vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov vo VEGA bude v prípade porušovania pravidiel VEGA ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.

Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2011, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá aktuálnemu pracovisku. Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011 budú zverejnené na našej webovej stránke v priebehu novembra po všetkých zasadnutiach jednotlivých komisií.

Termín podávania aktualizácie na rok 2011 je 10. 12. 2010 do 15.00 hod. v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (zároveň čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 15. 12. 2010 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. On-line systém pre rezort školstva bude otvorený od 2. 11. 2010.

Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na pridelenie finančnej dotácie na príslušné pracovisko v nasledujúcom roku.

 

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2010) - stav k 31. 10. 2010

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2011 i končiacich v riešení v roku 2010, sú povinní najneskôr do 10. 12. 2010 do 15.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2010 (údaje o čerpaní dotácie za obdobie do 31. 10. 2010) prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/. On-line systém pre rezort školstva bude otvorený od 2. 11. 2010. Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí uložiť v on-line systéme.

 

Záverečné správy končiacich projektov v roku 2010

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2010, predkladajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia v systéme e-VEGA do 10. 1. 2011 do 15.00 hod. a v tlačenej podobe (podpísanú vedúcim projektu a príslušným funkcionárom vysokej školy - treba čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) spolu s konkrétnymi publikovanými výstupmi ju zasielajú poštou v jednom balíku (nie zvlášť správu a zvlášť publikácie) na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 14. 1. 2011 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). On-line systém pre rezort školstva bude otvorený od 15. 10. 2010.

Z publikovaných prác uvádzaných v záverečnej správe za celé obdobie riešenia vedúci projektu vyberá a zasiela 5 najvýznamnejších publikovaných výstupov podľa jeho výberu a za ostatné vykazované publikácie prikladá len kópiu titulnej strany, obsahu a ďalších strán, aby sa dalo určiť autorstvo, rozsah, vydavateľ, a strany, kde sa uvádza domovské pracovisko riešiteľov a evidenčné číslo projektu vo VEGA, ktorému bola pridelená dotácia. Pri záverečnom hodnotení projektov VEGA na doručené podklady k záverečnej správe po stanovenom termíne (t. j. dodatočne zaslané publikované výstupy) príslušná komisia VEGA nebude prihliadať.

Vedúci projektov, ktorí za celé obdobie riešenia dostali finančnú dotáciu vyššiu ako 28 215 €, musí uskutočniť záverečnú oponentúru a jej závery spolu s oponentským posudkom ako prílohu prostredníctvom príslušného formulára priložiť k elektronickej aj tlačenej podobe záverečnej správy (v prípade, že táto povinnosť nebude dodržaná, príslušná komisia to považuje za nedodanie kompletných podkladov na záverečné hodnotenie projektu). Vedúci projektu zodpovedá za kompletizáciu záverečnej správy, správcovia agendy VEGA chýbajúce podklady dodatočne nevyžiadavajú.

Upozorňujeme, že v prípade, ak vedúci projektu nedodržiava povinnosti vyplývajúce zo štatútu a pravidiel VEGA, napr. nepodá záverečnú správu, potom v nasledujúcich 3 rokoch si nemôže podať žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA a po kontrole a preukázaní akéhokoľvek pochybenia (napr. ak pri zúčtovaní neboli dodržané pravidlá a pokyny VEGA alebo došlo k finančnému zúčtovaniu položiek pri čerpaní dotácie, ktoré nesúvisia s riešením projektu, prípadne sa nepostupovalo podľa príslušnej projektovej dokumentácie v súlade so stanovenými cieľmi a úlohami, alebo sa zistia neoprávnené alebo neprimerané výdavky) môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadať príslušnú verejnú vysokú školu o vrátenie konkrétnej finančnej dotácie, ktorá bola poskytnutá na riešenie daného projektu ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 2 ods. 11 predĺženie schváleného obdobia riešenia projektov VEGA nie je možné.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku