Termín uzávierky výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry sa blíži

07.10.2019
     Už len do polovice októbra majú uchádzači možnosť zasielať prihlášky v rámci výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ich vyhlásilo v júni 2019 na pozície člen odvolacej komisie a kontrolór. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné podať najneskôr v termíne do 15. októbra 2019. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
     V prípade odvolacej komisie sa bude obsadzovať päť riadnych pozícií členov a dvaja náhradníci. Ich hlavnou náplňou práce bude preskúmavanie postupov výkonnej rady agentúry a pracovných skupín na základe námietok podaných účastníkom konania k rozhodnutiam alebo k vyjadreniam výkonnej rady agentúry.
     Medzi hlavné úlohy kontrolóra SAAVŠ patrí kontrolovanie hospodárenia agentúry, vyjadrenie sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry, ako aj podávanie návrhov predsedovi výkonnej rady agentúry na odstránenie zistených nedostatkov.
     Výberové konania sú zverejnené na týchto stránkach rezortu školstva - VK na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie a VK na obsadenie funkcie kontrolora.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku