Takmer 140-tisíc slovenských a českých rovesníkov si navzájom vymenilo záložku do knihy

29.11.2018
     Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 si v priebehu mesiaca október navzájom vymenilo záložku do knihy takmer 140-tisíc slovenských a českých rovesníkov z 1 270 základných a stredných škôl.
     Výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli predovšetkým zamerané na podporu čítania  žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie literatúry, histórie či kultúry Českej republiky a Slovenskej republiky.
     Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom bola už po deviatykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi rovesníkmi z 1 096 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci vyrábali záložku ľubovoľnou technikou na predpísanú tému Rozprávky, bájky, povestí a príbehy nepoznajú hranice.
     Doplňujúcim programom výroby záložiek v slovenských školách boli najmä  žiacke besedy o obľúbených knihách alebo besedy so slovenskými spisovateľmi, čítanie dobrodružných príbehov staršími žiakmi mladším žiakom, hodiny hlasného čítania, dramatizácie rozprávok či vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka a kníh od najznámejších českých spisovateľov. Mnohé školy oživili výrobu záložiek aj častými návštevami školskej knižnice, kde sa aktívne zúčastňovali rôznych akcií zameraných na podporu čítania, ako boli napríklad Rýchly čitateľ, Čítajú nám starí rodičia alebo Čítam svojmu dedkovi a babke.
     Vďaka tomuto projektu mohli českí a slovenskí pedagógovia i školskí knihovníci hravou a zábavnou formou získať žiakov pre čítanie a pomôcť im rozvíjať ich čitateľské záujmy a osobné talenty. Rovnako im projekt pomohol vytvárať v triedach živé priateľské spoločenstvá, v ktorých žiaci s radosťou a nadšením pracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy od českých a slovenských spisovateľov.
     Druhý projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica už po siedmykrát pre 174 stredných škôl. Záložky stredoškolákov boli tematicky predovšetkým venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ďalším významným osobnostiam z politiky, ktoré spájajú Čechov a Slovákov,  ako boli napríklad Tomáš Garrique Masaryk, Edvard Beneš, Milan Hodža a Alexander Dubček.
     Tvorbu záložiek najčastejšie dopĺňali žiacke diskusie o prečítaných knihách viažuce sa k obdobiu 20. storočia slovenských a českých historických dejín a prezentácie najvýznamnejších politických osobností formou krátkych referátov, slohových prác alebo powerpointových prezentácií.
     „Výroba záložiek, konkrétne je výtvarná činnosť, na jednej strane pomáha žiakom rozvinúť jemnú motoriku, tvorivosť, predstavivosť a umožňuje im uspokojiť ich estetické cítenie a potrebu sebarealizácie. Na druhej strane vďaka vyrobenej záložke môžu všetci žiaci, teda aj žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, získať uznanie za svoju usilovnú prácu a svoj úspech zažiť spolu so svojimi spolužiakmi,“ povedala na margo vysokého počtu zapojených žiakov odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.
     Oba projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku