Takmer 140 000 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

16.10.2019

     V rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc si 139 566 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka. Žiaci z 1 330 základných škôl, osemročných gymnázií a rôznych stredných škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky počas vyučovania, v školskom klube detí, v záujmových krúžkoch, v školských knižniciach alebo doma, aby ich do 31. októbra poslali svojim kamarátom z partnerských škôl.
     Mladší žiaci sa usilujú na svojich záložkách znázorniť nejaký motív z ich najobľúbenejšej knihy, prípadne obľúbeného knižného hrdinu v súlade s témou List za listom – baví ma čítať. Naopak, stredoškoláci sa snažia na záložkách zachytiť tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Na rub záložky najčastejšie napíšu názov a meno autora knihy, krátku anotáciu literárneho diela, svoje poštové alebo mailové adresy či facebookové kontakty, aby mohli medzi sebou navzájom komunikovať.
     Doplňujúcim programom výroby záložiek budú najčastejšie žiacke besedy o obľúbených knihách alebo besedy so spisovateľmi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov, čitateľské maratóny, dramatizácie rozprávok, literárne kvízy a rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu. Rovnako sa budú v hojnom počte realizovať vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Českej republike, alebo naopak, vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie slovenského jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike. Starší žiaci si budú navyše pripravovať aj prezentácie o najvýznamnejších osobnostiach formou krátkych referátov, slohových prác, powerpointových prezentácií alebo videí.
     Do balíka budú mnohé školy vkladať aj priateľské listy, rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy, cédečká so školskými speváckymi súbormi, propagačné materiály o škole, obci, meste či regióne alebo aj výrobky z hodín výtvarnej výchovy. Zopár škôl si už opäť naplánovalo osobné odovzdanie záložiek. Svoju partnerskú školu navštívia vyučujúci a vybraní žiaci zo Slovenskej republiky alebo z Českej republiky.
     „Výroba a výmena záložiek okrem iného pomáha všetkým žiakom, teda aj žiakom, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, získať uznanie za svoju usilovnú prácu a svoj úspech zažiť spolu so svojimi rovesníkmi. Rovnako výtvarná činnosť pomáha žiakom rozvinúť jemnú motoriku, stimulovať vnímavosť a predstavivosť a umožňuje im uspokojiť ich estetické cítenie a rozvinúť emocionálnu inteligenciu,“ povedala odborná garantka projektov na podporu čítania Rozália Cenigová.
     Uvedené projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Slovenská pedagogická knižnica:

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku